Followers

Monday, February 09, 2009

Teknik Bercerita Dalam Perkembangan Emosi Kanak-Kanak Prasekolah

Oleh
Dr.Rohizani Yaakub,
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
Pengenalan

Ibu bapa dan guru lazimnya akan berasa sangat gembira dan bangga apabila anak-anak
mula menunjukkan minat terhadap buku. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa
minat terhadap buku pada peringkat awal perlulah sentiasa dipupuk supaya minat itu
terus berpanjangan sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini kerana sikap terhadap membaca
dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya. Pada peringkat ini kanak-kanak
sangat menyukai aktiviti membaca cerita secara kuat. Maksudnya, mereka suka kalau ibu
bapa, guru-guru, atau sesiapa sahaja membacakan cerita dan mereka mendengar. Pada
masa yang sama, kanak-kanak sebenarnya menyimpan hasrat untuk dapat membaca
seperti yang dilakukan oleh pencerita tersebut. Perbuatan membaca iaitu pergerakan
kepala (mata) dari kiri ke kanan, sangat menarik perhatian kanak-kanak. Mereka seolaholah
tidak sabar untuk menguasai kemahiran ‘ajaib’ tersebut.
Umumnya semasa anak-anak masih kecil, ibu bapa akan duduk bersama anak-anak dan
membacakan buku-buku cerita kepada mereka. Keriangan jelas terbayang di wajah anakanak
yang mendengar cerita, tidak kira dari siapa. Namun, masa yang dihabiskan
bersama anak-anak untuk bercerita akan semakin kurang setiap hari anak semakin
membesar, sehinggalah anak-anak dibiarkan untuk membaca sendiri. Biasanya itulah hal
yang terjadi dalam mana-mana keluarga pun. Namun, dengan perkembangan ilmu, sudah
banyak ibu bapa yang terus-menerus memberikan masa dan perhatian terhadap
pembacaan anak-anak kerana diyakini bahawa peranan merekalah sebenarnya yang akan
mempengaruhi sikap anak-anak terhadap pembacaan apabila mereka besar. Menyedari
pentingnya peranan mereka, banyak ibu bapa yang mula memberikan lebih perhatian dan
belajar cara bercerita dengan lebih sistematik bagi membantu anak-anak memupuk sikap
positif terhadap membaca. Hal ini kerana disedari bahawa sikap positif terhadap
membaca dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya.

Perkembangan Emosi Kanak-kanak

Jika diteliti model pendidikan prasekolah yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum, komponen perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan
kemahiran emosi yang matang. Hal ini kerana diyakini bahawa perkembangan emosi
yang matang dapat menjadi asas yang kukuh ke arah pembentukan sahsiah individu yang
seimbang. Keseimbangan antara semua komponen pula penting sebagai persediaan awal
kepada kanak-kanak memasuki alam persekolahan formal.
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003 : 5)
Terdapat pelbagai cara untuk memupuk keseimbangan emosi kanak-kanak di peringkat
prasekolah. Contohnya, aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah.
Bercerita juga merupakan salah satu aktiviti yang sangat sesuai dengan perkembangan
emosi kanak-kanak.
Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak
zaman Greek lagi. Tidak hairanlah jika Plato, Aristotle, Spinoza, Descartes, Hobbes, dan
Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada
penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Walau
bagaimanapun, penyelidikan tentang emosi menjadi sukar kerana wujudnya nilai
normatif yang tidak konsisten antara satu individu dengan individu yang lain. Menurut
Plato, terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya takulan, kehendak
(desire), dan komponen emotif. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah
kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Bagi Aristotle juga, emosi
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara
keseluruhannya.

Bercerita

Telah lama disedari bahawa cerita dapat memberi sumbangan ke arah kejayaan akademik
dan kesejahteraan emosi kanak-kanak. Cerita-cerita rakyat misalnya, sesuai dijadikan
bahan bercerita. Sebagai alat untuk pembelajaran, kaedah bercerita dapat dijadikan alat
untuk menggalakkan pelajar meneroka keunikan diri mereka. Selain itu ia juga dapat
meningkatkan tahap kebolehan mereka berkomunikasi melalui pemikiran dan perasaan
serta meluahkannya dalam bentuk oral yang teratur. Dalam dunia sekarang yang serba
maju dan canggih, aktiviti bercerita dapat dijadikan alat untuk memupuk dan
menyuburkan sifat-sifat peka pelajar terhadap kelebihan menguasai bahasa dengan baik.
Selain itu, ia juga menyedarkan mereka bahawa adalah penting kita mempunyai
kemahiran mendengar yang baik bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan antara
individu.

Bercerita juga membolehkan kanak-kanak menyuarakan pendapat dan perasaan secara
lisan. Perkara ini berlaku apabila kanak-kanak diberi peluang untuk bercerita semula
setelah guru berbuat demikian. Guru boleh bertanya kepada kanak-kanak apakah yang
mereka fikir akan berlaku selepas sesuatu kejadian dalam cerita. Dengan cara ini, kanakkanak
dengan daya imaginasi mereka akan dilatih memberikan pendapat dan pandangan.
Guru pula perlu menerima cadangan kanak-kanak tersebut tanpa prejudis. Dari situ guru
boleh membantu kanak-kanak ‘mengembara’ ke dalam dunia imaginasi dengan
mendengar dan berkongsi cerita tersebut dengan rakan-rakan sekelas yang lain.
Bercerita boleh dijadikan alat untuk melatih kemahiran mendengar dan bertutur secara
yang menyeronokkan. Hal ini demikian kerana sewaktu bercerita, kanak-kanak atau guru
juga tidak terikat dengan nada dan intonasi perbualan yang biasa. Setiap patah perkataan
perlu diucapkan bersesuaian dengan cerita. Contohnya, sekiranya terdapat kisah harimau
dalam cerita itu, guru boleh memberi perhatian yang lebih sewaktu menyebut ‘harimau
meNGAUM’ bagi memberi kesungguhan bahawa harimau mengaum itu suatu perbuatan
yang dapat menunjukkan kegagahan. Guru tidak perlu untuk membunyikan ‘ngauman’
itu, cukup kalau memberi penekanan dalam sebutannya. Hal ini dapat mengelakkan jika
guru tidak dapat mengaum dengan suara yang kuat dan dalam. Suasana bercerita dan
mendengar cerita ini dapat mewujudkan keseronokan kepada kanak-kanak di samping
mereka dapat melatih kemahiran mendengar yang baik. Guru mungkin boleh memberi
arahan awal supaya kanak-kanak mendengar dengan baik, barulah guru akan mula
bercerita. Jika pelajar pula diberi peluang bercerita, sesi tersebut dapat menjadi sesi
melatih mereka bertutur dan menyebut perkataan dengan betul. Contohnya:

“Ada seekor itik cantik ingin memetik buah betik. Itik yang cantik tidak
dapat memetik buah betik. Pokok betik sangat tinggi. Itik cantik tidak
putus asa. Buah betik itu mesti dipetik. Itik cantik bercadang meminta
tolong”.

Bercerita juga dapat memperkenalkan kosa kata baru bersesuaian dengan isi. Sebolehbolehnya
guru perlu berusaha untuk memperkenalkan beberapa perkataan baru setiap kali
bercerita kepada kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan mudah belajar makna
kata apabila digunakan dalam konteks yang sesuai. Banyak perkataan yang mempunyai
lebih daripada satu makna. Dengan menggunakan dalam cerita, kanak-kanak dapat
menyesuaikan kegunaan kata dengan konteks yang sesuai. Walau bagaimanapun, guru
perlu elakkan memperkenalkan terlalu banyak perkataan dalam satu-satu masa kerana
ianya mungkin akan mengelirukan kanak-kanak. Sekiranya ada perkataan baru yang
telah diperkenalkan, guru bolehlah membuat sedikit persediaan dengan menuliskannya
pada kertas imbasan dan dilekatkan di papan ‘flannel’ atau dinding kelas supaya mudah
diingat oleh kanak-kanak. Daya imaginasi sewaktu bercerita dapat merangsang
penggunaan bahasa yang baik.

Kanak-kanak lebih cepat belajar perkara yang diminati dan bercerita sangat menarik
perhatian mereka. Setiap kanak-kanak mempunyai minat yang berbeza terhadap cerita.
Kanak-kanak lelaki misalnya lebih meminati cerita-cerita binatang. Kanak-kanak
perempuan pula mungkin lebih sukakan cerita ‘Cinderella’ atau ‘Red Riding Hood’
kerana ceritanya mengisahkan perihal kecantikan puteri. Walau bagaimanapun, guru
biasanya menghadapi sebuah kelas yang terdiri daripada kanak-kanak lelaki dan juga
perempuan. Oleh itu adalah sukar bagi guru untuk mengadakan sesi bercerita yang
berasingan kepada kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Apa yang boleh
dilakukan oleh guru ialah mengimbangkan cerita seumpama itu supaya mengandungi
aksi-aksi lasak. Oleh itu kedua-dua kanak-kanak dapat menikmatinya. Kanak-kanak
perempuan menggemari kecantikan puteri, dan kanak-kanak lelaki menggemari aksi-aksi
lasak tersebut. Tugas berat itu perlulah dibuat oleh guru sebelum mula bercerita supaya
penceritaan akan menjadi licin dan lancar.

Bercerita dapat menjadi cara yang sesuai untuk mengenali keunikan individu. Sewaktu
aktiviti bercerita dijalankan, guru dapat mengenal pasti ciri-ciri tertentu dalam setiap
pelajarnya. Ada kanak-kanak yang dapat duduk dan mendengar dengan baik, ada kanakkanak
yang hanya boleh duduk diam selama beberapa minit sahaja, ada kanak-kanak
yang suka mengganggu rakan sewaktu sesi berlangsung, ada kanak-kanak yang suka
mengambil bahagian dalam bercerita, dan sebagainya. Secara tidak langsung, guru dapat
mengenal perangai setiap pelajar di bawah penyeliaannya. Perkara ini penting bagi
mereka untuk mengawal kelas sewaktu pengajaran berlangsung.

Sewaktu sesi bercerita, guru dapat menunjukkan contoh kepada pelajar untuk dijadikan
panduan dan pedoman hidup. Guru juga dapat menerapkan nilai-nilai murni yang perlu
diamalkan seperti taat kepada ibu bapa, mendengar nasihat adik-beradik, berkongsi
kemudahan dalam kelas atau di rumah, dan pelbagai lagi bergantung kepada kreativiti
guru. Namun perlu diingat iaitu elakkan memberi penekanan yang terlalu berat terhadap
pemupukan nilai sehinggakan sesi bercerita bertukar menjadi sesi ceramah. Keadaan ini
tidak dapat meninggalkan impak yang positif terhadap pelajar. Sekiranya keadaan ini
berlaku, pelajar akan berasa bosan dan enggan memberi kerjasama pada masa-masa akan
datang. Misalnya terdapat watak tertentu dalam cerita yang boleh dijadikan panduan
kepada pelajar, guru bolehlah mengaitkannya dengan mengambil pelajar-pelajarnya
sebagai contoh. Misalnya, “Tengok, apa yang jadi kalau tidak mendengar nasihat ibu”
atau “Piko sakit gigi sebab tidak memberusnya sebelum tidur”. Guru boleh menyambung
“Siapa nak jadi seperti Piko?” atau “Siapa tak suka dengar cakap ibu?”. Seterusnya
mungkin dia boleh berkata “Cikgu tahu Amar suka dengar cakap ibu kan?” atau “Semua
pelajar cikgu ni suka dengar cakap ibu, kan?”. Secara tidak langsung kanak-kanak itu
akan terasa dihargai kerana dilibatkan dalam penceritaan. Perkara ini dapat menaikkan
imej kendiri mereka.

Bercerita Dalam Bilik Darjah

Bercerita merupakan aktiviti yang menarik dan boleh digunakan dalam mana-mana
pelajaran bagi menghidupkan sesuatu pengajaran. Bercerita dapat meningkatkan
kefahaman kanak-kanak terhadap pelajaran dan boleh merangsang kanak-kanak
melahirkan idea atau pendapat serta menjadikan pembelajaran sebagai suatu pengalaman
yang menyeronokkan. Bercerita juga dapat dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan.
Sebelum bercerita, guru perlu menyediakan diri selengkapnya. Misalnya memilih cerita
yang sesuai, menentukan fokus cerita, memikirkan soalan-soalan yang boleh
dikemukakan, perkataan atau frasa yang perlu difokuskan dan mencatat rangka cerita
sebagai panduan. Selain itu, guru perlu berlatih bercerita sebelum bercerita kepada
kanak-kanak untuk menambahkan keyakinan diri atau mencatat butir-butir penting atas
kad-kad kecil sebagai rujukan dan menentukan alat atau bahan yang akan digunakan
semasa bercerita.

Semasa bercerita pula, guru perlu memastikan keadaan kanak-kanak selesa, dapat
memberi tumpuan sepenuhnya terhadap cerita, tidak ada gangguan yang boleh
mengalihkan perhatian mereka dan melibatkan kanak-kanak dengan memberi peluang
menjawab soalan atau melakonkan semula. Suara guru perlu jelas, bahasa yang
digunakan sesuai dengan tahap kanak-kanak dan istilah yang diperkenalkan daripada
yang konkrit kepada abstrak. Gerak badan dan mimik muka yang sesuai boleh digunakan
untuk menarik perhatian kanak-kanak. Bahan-bahan yang sesuai perlu digunakan bagi
membantu penyampaian guru dan membantu kefahaman kanak-kanak terhadap jalan
cerita. Guru perlu peka terhadap reaksi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Sekiranya
sesuai, guru bolehlah memakai pakaian yang khas untuk menambahkan keseronokan
kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pakaian itu hanya sebagai tambahan kepada
guru, sekiranya tiada pun tidak mengapa. Aksi guru sebenarnya yang lebih mustahak.
Nada dan intonasi guru sangat penting. Sekiranya suara guru ‘rata’ dan tidak ‘bertukartukar’
mengikut ceritanya, sesi akan menjadi hambar.

Selepas bercerita, guru perlu menyediakan aktiviti susulan sama ada menjawab soalansoalan,
meminta kanak-kanak bercerita semula, atau simulasi/melakonkan bahagianbahagian
tertentu cerita bagi memastikan kanak-kanak memahami cerita. Selain itu,
nyanyian, melukis, dan kuiz boleh dijadikan sebagai pengukuhan.

Banyak perkara yang perlu difikirkan sewaktu mengatur sesuatu sesi bercerita bersama
pelajar. Antaranya ialah guru perlulah:

1. Permudahkan plot cerita yang ingin diperdengarkan

Gunakan perkataan sendiri untuk bercerita dengan mengekalkan konsep-konsep
kesesuaian pilihan perkataan. Seringkali guru tidak dapat membina cerita sendiri tetapi
akan memetik dari buku-buku cerita yang ada di pasaran. Kita perlu ingat, kadangkadang
buku cerita dihasilkan oleh penulis bukan yang tidak mempunyai latar belakang
pendidikan. Mereka adalah penulis yang menulis untuk memenuhi pasaran. Sukar
mendapatkan buku cerita yang benar-benar memenuhi kehendak pembelajaran kanakkanak
iaitu yang menghiburkan, dan dalam masa yang sama memberi pengajaran. Oleh
itu adalah penting kepada guru-guru untuk membaca cerita-cerita sebegini dan
mempermudahkan plotnya bagi menyesuaikan dengan kanak-kanak. Benar atau salah
cerita itu bukanlah perkara terpenting tetapi jika guru dapat bercerita dengan baik
sehingga kanak-kanak dapat menerima cerita tersebut, itu dikatakan sudah berjaya.

2. Bina peta atau carta alir cerita


Manusia memang mempunyai sifat lupa. Tidak terkecuali bagi guru. Oleh itu, guru
bolehlah membina peta cerita atau carta aliran untuk memudahkan cerita dan
mengelakkan lupa. Semua ini perlu dilakukan supaya guru tidak tersekat-sekat sewaktu
bercerita. Tambahan pula jika ada pelajarnya yang suka mencelah atau menimbulkan
masalah semasa sesi berlangsung. Selepas menangani masalah pelajar, guru terlupa di
mana dia telah berhenti. Perkara ini akan membuatkan pelajar berasa kecewa. Kalau
guru menyediakan peta cerita, perkara ini dapat dielakkan. Walaupun terganggu, guru
tetap dapat menyambung ceritanya dengan baik. Walau bagaimanapun, gangguan
seumpama itu dapat mengurangkan keseronokan kanak-kanak mendengar cerita, dan
seboleh-bolehnya dielakkan oleh guru.

3. Sediakan alat bantu yang sesuai

Sekiranya perlu, guru perlu menyediakan alat bantu untuk digunakan sewaktu sesi
bercerita. Tujuannya supaya kanak-kanak berasa seronok. Misalnya gambar-gambar
binatang, pemandangan, atau apa saja yang berkaitan dengan cerita boleh menjadikan
sesi bercerita lebih menarik minat. Warna-warni gambar menjadai pelengkap kepada
penceritaan yang menarik.

5. Bercerita dengan suara, gaya, dan intonasi yang sesuai.

Aspek ini adalah perkara paling penting dalam sesebuah sesi bercerita. Sekiranya suara
yang “monotonous” dengan gaya yang hambar dan intonasi yang mendatar, pelajar akan
jemu dan gagallah guru tersebut. Keadaan akan menjadi lebih serius jika guru berterusan
‘tiada gaya’ bercerita, lama-kelamaan pelajar menjadi bosan dan tidak berminat
mengikuti sesi bercerita yang dikendalikan oleh guru tersebut. Sesi bercerita juga boleh
bertukar menjadi sesi yang bising dan tidak terkawal.

6. Sediakan pakaian khas jika perlu

Sesuatu sesi bercerita akan menjadi lebih menarik sekiranya guru menyediakan pakaian
khas sewaktu bercerita. Selain membangkitkan “mood” kanak-kanak, ia juga dapat
menjadikan sesi lebih “real”. Tidak perlulah menyediakan pakaian yang mahal atau
terlalu detail sehingga menenggelamkan cerita. Cukuplah sekadar penghias untuk
membezakan antara waktu pengajaran biasa dengan sesi bercerita. Keadaan ini juga boleh
menjadikan kanak-kanak lebih bersemangat dan bersedia untuk mengambil bahagian
yang aktif dalam sesi tersebut.

Sekiranya guru bersedia sebelum mengadakan aktiviti bercerita, sesi tersebut akan
menjadi sangat bermakna dan kanak-kanak dapat belajar sesuatu darinya. Banyak
perkara yang boleh dilakukan bergantung kepada inisiatif dan kreativiti guru.
Memilih Cerita Untuk Kanak-kanak

Banyak perkara yang perlu diberi perhatian apabila memilih cerita untuk digunakan
dengan kanak-kanak prasekolah. Antaranya ialah plot cerita, iaitu struktur penceritaan.
Kita biasa mendengar kanak-kanak bertanya “Seronok tak cerita tu?”. Yang dimaksudkan
oleh kanak-kanak itu ialah adakah cerita itu bagus kerana plot diumpamakan seperti
benang yang menjahit dan mencantumkan peristiwa cerita serta menceritakan apakah
yang berlaku kepada watak-watak dalam cerita itu. Baik plot cerita, baiklah cerita itu.
Plot yang baik berkembang secara semulajadi daripada tindakan watak-watak, dan
bukannya terjadi secara disengajakan. Cerita yang mengandungi sub plot yang banyak
juga boleh mengelirukan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak peringkat prasekolah, memadai
cerita yang mempunyai satu plot utama sahaja.

Latar cerita juga penting kepada kanak-kanak. Latar masa boleh jadi pada masa
sekarang, yang sudah lepas, atau masa akan datang. Begitu juga dengan latar tempat.
Boleh jadi di tempat yang biasa dengan kanak-kanak atau fiksyen semata-mata. Walau
bagaimanapun, latar yang dipilih perlu bersesuaian dengan watak yang digunakan. Guru
boleh mempelbagaikan cerita yang digunakan, bukannya memilih jenis cerita yang sama
sahaja, bagi mengelakkan kebosanan.

Tema cerita yang dipilih untuk kanak-kanak juga penting. Ianya bergantung kepada
tujuan guru menggunakan buku cerita tersebut, iaitu apakah mesej yang ingin
disampaikan kepada kanak-kanak. Kadang kala terdapat buku-buku cerita yang
mengandungi makna yang berlapis, iaitu yang tersirat. Guru perlulah pandai mencungkil
segala tema ini supaya kanak-kanak akan mendapat impak yang optimum. Tema yang
hendak dipilih perlulah yang sesuai untuk dipupuk kepada kanak-kanak, seperti adil,
jujur, dan seumpamanya. Ini kerana tidak semua nilai yang hendak didedahkan kepada
kanak-kanak pada peringkat itu. Memadai kalau mereka dididik untuk bertolak ansur
dengan rakan-rakan, boleh berkongsi permainan, boleh menghormati rakan ketika rakan
bercakap, tidak merampas barangan rakan, dan seumpamanya. Melalui cerita, guru dapat
menyampaikan segala mesej ini dengan bersahaja dan meneguhkannya selepas cerita
selesai. Dengan cara ini, mesej akan lebih kekal dalam ingatan kanak-kanak. Buku-buku
yang mengandungi pengenalan konsep-konsep mudah seperti saiz, bentuk, dan warna
bolehlah diperkenalkan. Perasaan ingin tahu mereka terhadap sesuatu dapat
membangkitkan minat kanak-kanak tersebut terhadap aktiviti membaca. Oleh itu bukubuku
mengenai ‘mengapa sesuatu itu begitu’, dan ‘mengapa perkara ini begini’ sangat
menarik perhatian mereka. Contohnya fenomena cuaca, binatang, alam sekitar, dan
sebagainya. Selain itu kanak-kanak juga sangat sukakan cerita-cerita pengembaraan.
Contohnya pengembaraan ke zoo atau sarkis. Watak-watak yang ada adalah pelbagai
dan guru dapat mencipta bermacam-macam watak yang sesuai dengan minat kanakkanak
di bawah seliaannya. Yang pentingnya tema cerita dapat membangkitkan rasa
ingin tahu kanak-kanak kerana dari situlah mereka belajar mengenai diri mereka, rakanrakan,
dan dunia seluruhnya.

Watak juga memainkan peranan yang penting apabila memilih buku untuk kanak-kanak.
Watak-watak yang hidup dan ‘real’ seperti orang-orang yang dikenali sesuai dipilih.
Kadang-kadang ada buku yang menggunakan watak-watak binatang tetapi jika dilukiskan
dengan sesuai, juga berkesan. Maksudnya watak-watak itu perlulah mempunyai
kelebihan dan kelemahan tersendiri. Cara pengarang memperkenalkan watak juga
pelbagai. Ada yang memperkenalkan secara terus, ada yang diperkenalkan oleh watak
lain dalam cerita, ada yang diceritakan melalui dialog-dialog tertentu. Malah ada watak
yang tidak diperkenalkan tetapi dapat dikesan melalui aksi-aksi tertentu. Namun perlu
diingat bahawa, perwatakannya perlulah tekal, tetapi bukannya sentiasa baik atau jahat
semata-mata. Segala perlakuan dan percakapan watak perlulah sesuai dengan umur,
budaya, dan taraf pendidikan. Watak-watak juga tidak boleh terlalu banyak sehingga
boleh mengelirukan kanak-kanak. Biasanya buku yang baik hanya mengandungi empat
watak sahaja. Ini membolehkan kanak-kanak mengikuti cerita watak-watak tersebut
dengan mudah. Mungkin guru boleh membincangkan secara tidak formal tentang
masalah-masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita dan kaitkan dengan diri kanakkanak.
Dengar jika kanak-kanak mengemukakan pendapat mereka tentang watak-watak
yang telah dibaca.

Stail dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita juga sangat penting diberi perhatian
sewaktu memilih buku cerita kepada kanak-kanak. Cara pengarang memilih kata-kata
dan ayat untuk mengaitkan plot dapat memberi keseronokan sewaktu membacanya.
Gaya bahasa yang sesuai dengan latar dan watak yang dipilih membuatkan cerita menjadi
logik dan diminati oleh kanak-kanak. Kanak-kanak tidak sukakan cerita yang terlalu
deskriptif, tetapi cerita yang mengandungi rima-rima tertentu dapat menarik perhatian
mereka. Buku cerita yang mengandungi lagu-lagu tertentu juga memberikan
keseronokan kepada kanak-kanak. Oleh itu pilihlah buku cerita yang mengandungi ayatayat
mudah kerana ayat kompleks yang panjang membosankan pelajar kerana sukar
difahami. Pengulangan yang sesuai juga boleh digunakan. Contohnya:
Piko ingin bermain.
Piko tiada kawan.
Piko bertemu Cimi.
Piko ajak Cimi bermain dengannya. Cimi setuju.
Piko dan Cimi bermain bersama-sama.
Piko dan Cimi bermain dengan gembira.
Lulu nampak Piko dan Cimi sedang bermain.
Lulu ingin bermain bersama-sama mereka.
Piko dan Cimi mengajak Lulu bermain bersama mereka.
Lulu sangat gembira.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain dengan gembira..
Moti ternampak Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Moti ingin bermain bersama-sama mereka.
Lulu, Piko, dan Cimi mengajak Moti bermain bersama-sama.
Moti sangat gembira.
Moti, Piko, Cimi, dan Lulu bermain bersama-sama.
Moti,Piko, Cimi, dan Lulu menjadi kawan baik.

Format buku cerita juga memainkan peranan penting dalam menarik minat kanak-kanak.
Faktor-faktor saiz, bentuk, reka bentuk halaman, ilustrasi, pemilihan huruf, dan kualiti
kertas boleh mempengaruhi minat mereka terhadap sesebuah buku. Buku yang
mengandungi banyak gambar yang berwarna-warni tentunya menarik dan kanak-kanak
suka. Selain membaca, mereka juga dapat menikmati gambar yang cantik. Tidak mustahil
jika kanak-kanak dapat mencipta cerita mereka sendiri berdasarkan gambar dalam buku
cerita tersebut. Tulisan yang menarik dan saiz yang sesuai boleh membuatkan mereka
tertarik untuk membacanya. Kanak-kanak yang masih dalam peringkat belajar membaca
akan lebih mudah membaca tulisan yang besar. Buku cerita yang menggunakan format
tulisan mengikut suku kata juga dapat membantu kanak-kanak belajar membaca. Selain
itu bentuk buku yang senang dipegang juga mempengaruhi minat kanak-kanak. Tidak
hairanlah jika kebanyakan buku kanak-kanak yang menggunakan kertas tebal dan
berkualiti lebih digemari berbanding buku biasa dengan kertas nipis.

Namun, sebelum membaca sesebuah buku kepada kanak-kanak, guru-guru atau sesiapa
sahaja perlu membacanya terlebih dahulu. Pastikan cerita/idea yang ingin disampaikan
melalui buku tersebut dapat menyentuh hati kanak-kanak. Untuk membantu memilih
buku yang sesuai dan menjadikan sesi membaca cerita atau bercerita itu efektif, guru
perlulah mempunyai panduan-panduan tertentu seperti pilihlah buku-buku yang dapat
menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut.
Misalnya dalam usia enam tahun, biasanya apakah perkara yang sering bermain di fikiran
kanak-kanak. Kemungkinan isi cerita yang berkaitan dengan permainan, binatang, dan
seumpamanya adalah menarik minat mereka. Buku cerita yang dipilih juga sebaikbaiknya
dapat menggalakkan penyertaan aktif kanak-kanak. Misalnya mengandungi lagu
atau bait-bait puisi yang boleh dinyanyikan bersama-sama. Walaupun tujuan utama
mendengar cerita adalah untuk berhibur, perlu diingat bahawa kanak-kanak juga perlu
belajar sesuatu dari cerita tersebut. Oleh itu buku cerita yang menggabungkan unsurunsur
kognitif dan afektif adalah perlu supaya mereka dapat menyerap nilai dan
pengajaran yang ingin diketengahkan melalui sesebuah cerita. Kalau boleh, cerita yang
dipilih perlu mengandungi unsur-unsur penyelesaian masalah. Tidak perlu menyelesaikan
masalah yang besar dan berat, memadai jika mereka perlu mencantum dan menyusun
gambar. Kerja itu sebenarnya memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah.

Kesimpulan

Minat kanak-kanak terhadap pembacaan perlu disemai sejak kecil dan sentiasa dipupuk
secara berterusan. Orang dewasa memainkan peranan yang sangat besar dalam
menentukan tabiat yang baik ini menjadi sebati dengan kanak-kanak. Kesediaan orang
dewasa menghabiskan masa yang berkualiti dengan kanak-kanak akan membantu mereka
mengenal potensi diri sendiri. Selain itu orang dewasa juga perlu membantu kanakkanak
memilih bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan minat mereka.
Sekiranya perkara ini berjaya dilakukan, biasanya kanak-kanak akan membesar dan
menjadi individu yang gemar membaca dan meneroka ilmu pengetahuan.

Rujukan:
Charlotte S.Huck & Doris Young Kuhn. 1968. Children’s Literature 2nd Ed. Holt,
Rinehart and Winston, Inc.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
Sohaimi Abdul Aziz. 1998. Membentuk Kecerdasan Emosi Kanak-kanak Melalui
Kesusasteraan Kanak-kanak. Pulau Pinang: Penerbit USM.

Cerita Kanak-kanak

SANG KANCIL MENIPU HARIMAU

Harimau: (suara meninggi) Hah, Sang Kancil! Di sini rupanya kamu berada.

Sang Kancil : (terperanjat) Oh harimau, apa lagi yang kamu hendak? (lalu berdiri dengan cepat)

Harimau: (suara meninggi) Aku hendak makan kamu.(sambil mengangkat kaki hadapannya dan membuka mulutnya.)

Sang Kancil: Nak makan aku? Eh, sekarang tidak boleh, harimau...Aku telah diperintahkan oleh raja Sulaiman supaya menunggu benda ini. (sambil menunjuk ke arah sarang tebuan itu)

Harimau: (kehairanan sambil melihat sarang tebuan) Apa benda itu?

Sang Kancil: Oh, ini gong Raja Sulaiman. Baginda akan mendengar bunyi gong ini apabila baginda hendak ke hutan.

Harimau: Hmm...tentu sedap bunyi gong raja ya.

Sang Kancil: Sudah tentulah. Siapa yang mendengarnya akan rasa gembira.

Harimau sangat ingin mendengar bunyi gong raja itu dan meminta Sang Kancil memalunya tetapi Sang Kancil menolak permintaan harimau. Sang Kancil memberi alasan yang tugasnya hanya untuk menunggu dan bukan memalu gong itu.

Harimau: (sambil merayu) Tolonglah Sang Kancil. Palulah gong raja itu. Sekali pun cukuplah. Lagipun, baginda tiada di sini.

Sang Kancil: Eh, tidak boleh, harimau. Kalau aku palu gong ini, bermakna aku tidak jujur.

Harimau: Kalau begitu, biarlah aku yang memalunya.

Sang Kancil terdiam seketika tetapi berasa sungguh lega. Harimau telah termakan helahnya.

Sang Kancil: Baiklah, harimau. Jika kamu hendak memalu gong raja ini, biarlah aku pergi jauh dari sini.

Sang Kancil memberikan sepotong kayu kepada harimau. Dia meminta harimau memalu gong itu setelah mendengar arahan daripadanya. Kemudian, Sang Kancil pergi jauh dari situ.

Sang Kancil: (berteriak dengan kuat) Harimau, palu!

Harimau pun memalu sarang tebuan itu. Apabila sarang tebuan itu dipalu, kesemua tebuan itu keluar dan menyengat harimau.

Harimau: (mengaum dengan kuat)Aummm!

Harimau menjerit kesakitan kerana tebuan itu telah menyerang seluruh tubuhnya. Dia berlari dengan pantas tetapi tebuan-tebuan itu terus mengejarnya. Mujurlah harimau terjumpa sungai. Harimau pun terjun ke dalamnya untuk menyelamatkan diri.


SANG KANCIL MENOLONG KERBAU


Sang Kerbau sedang asyik meragut rumput yang lembut dan segar di tepi sebatang sungai apabila terdengar teriakan meminta bantuan.

Sang Buaya:

Tolong! Tolong!

Sang Kerbau pun berhenti meragut rumput lalu berjalan ke arah suara itu. Apabila Sang Kerbau semakin dekat dengan tempat itu, ia ternampak sebatang pokok yang tumbang.

Sang Buaya:

(merayu) Tolonglah aku Sang Kerbau!

Sang Kerbau:

Di mana engkau? (sambil mencari-mencari)

Sang Buaya:

Aku di bawah pokok tumbang ini!

Sang Kerbau:

Engkau rupanya Sang Buaya. Apa yang engkau buat di situ?

Sang Buaya:

Engkau tidak nampakkah? Aku dihempap batang pokok ini. Tolonglah aku!

Sang Kerbau:

(nada simpati) Bagaimana aku dapat menolong engkau?

Sang Buaya:

Engkau tolonglah angkat batang pokok ini.

Sang Kerbau:

Baiklah!

Sang Kerbau pun menyusupkan tanduknya di bawah batang pokok itu dan menyuruh Sang Buaya agar cepat keluar. Tanpa disangka oleh Sang Kerbau, Sang Buaya keluar lalu menangkap kakinya. Sang Kerbau pun mula meronta-ronta tetapi Sang Buaya tetap tidak mahu melepaskannya.

Sang Kerbau:

(suara ketakutan) Mengapa engkau menangkap kakiku?

Sang Buaya:

Aku lapar. (mengerang)

Sang Kerbau:

(memekik dengan kuat) Tolong! Tolong!

Sang Kerbau pun menjerit dengan kuat. Pada ketika itu, Sang Kancil pun muncul.

Sang Kancil:

Apa yang telah terjadi Sang Kerbau?

Sang Kerbau:

(nada sedih) Lihatlah Sang Kancil. Aku telah tolong melepaskan Sang Buaya ini tetapi sekarang, aku pula yang hendak dimakannya. (sambil meronta-ronta)

Sang Kancil:

Betulkah begitu? Aku tidak percaya engkau boleh angkat batang pokok ini. Cuba engkau angkat sekali lagi.

Sang Kerbau:

Lepaskan dahulu kakiku.

Sang Buaya pun melepaskan kaki Sang Kerbau. Setelah itu, Sang Kerbau menyusupkan tanduknya di bawah batang pokok itu lalu mengangkatnya.

Sang Kancil:

Sang Buaya, di mana engkau berada ketika itu?

Sang Buaya:

Aku berada di bawah batang pokok ini.

Sang Kancil:

Kalau begitu, cepatlah pergi ke bawah batang pokok ini.

Apabila Sang Buaya sudah berada di bawah batang pokok itu, Sang Kancil pun menyuruh kerbau melepaskan batang pokok itu.

Sang Buaya:

(mengerang) Aduh! Sakitnya.

Sang Kancil:

Pergilah dari sini, Sang Kerbau dan biarkan Sang Buaya ini yang tidak tahu mengenang jasa.
BAWANG PUTING, BAWANG MERAH - http://ceritakanak2.blogspot.com

Pada zaman dahulu ada sepasang suami isteri yang tinggal agak terpencil dari orang ramai. Si suami bernama Pak Ali dan Si Isteri bernama Mak Labu. Sungguhpun sudah lama mereka berumah tangga tetapi mereka masih belum mempunyai cahaya mata.

Pada suatu hari Pak Ali telah berterus terang dengan isterinya. “Labu, aku berhajat hendak b

“Kalau bergitu niat abang, saya relalah abang berkahwin lain walaupun berat rasa hati ini,” beritahu Mak Labu terus terang.

“Terimakasih atas kerelaan engkau itu Labu. Aku akan bersifat sama adil bila aku beristerikan seorang lagi nanti,” janji pak Ali.

Akhirnya Pak Ali pun beristeri baru. Isteri barunya itu bernama Mak Kundur. Walaupun mereka bermadu tapi mereka tinggal serumah. Tepat seperti dijanjikan, Pak Ali melayan isteri-isterinya itu seadil-adilnya.

Setelah setahun berkahwin, dengan tidak disangka-sangka isteri tuanya yang disangka mandul itu mengandung empat bulan dan isteri mudanya mengandung tiga bulan.

“Syukur kepada Allah kerana tidak lama lagi aku akan mendapat dua orang anak sekaligus,” fikirnya dalam hati.

Apabila sampai masanya, kedua-dua orang isterinya itu pun melahirkan anak. Kedua-duanya anak perempuan belaka. Anak Mak Labu diberi nama Bawang Merah dan anak Mak Kundur bernama Bawang Putih. Nama-nama itu diambil sempena dengan tanaman Pak Ali yang sangat subur pada masa itu iaitu bawang merah dan bawang putih. Semenjak itu juga nama kedua-dua isterinya ditukar menjadi Mak Bawang Merah dan Mak Bawang Putih. Masa terus berlalu. Kini umur kedua-dua anaknya telah mencapai dua belas tahun. Rupa kedua-dua gadis itu sangatlah cantik. Memang sukar anak-anak gadis di kampung itu hendak mengatasi kecantikkan Bawang Merah dan Bawang Putih. Tetapi kalau ditanya kepada Mak Bawang Putih siapakah yang lebih cantik, tentu Mak Bawang Putih akan menjawab Bawang Putih yang cantik. Jika ditanya kepada Mak Bawang Merah, Mak Bawang Merah akan menjawab yang kedua-duanya sederhana tidak ada siapa yang lebih cantik.

Tentang perangai pula, didapati Bawang Putih lebih nakal dan jahat. Disuruhnya Bawang Merah memasak nasi dan membuat kerja itu dan ini. Kalau di hadapan Pak Ali, Bawang Putih pandai pula bermuka-muka membuat kerja.

Pada suatu hari Pak Ali pergi mengail ikan dengan Bawang Merah. Hari itu nasib Pak Ali kurang baik kerana entah bagaimana Pak Ali disengat oleh seekor ikan sembilang yang baru sahaja mengena kailnya. Pak Ali memanggil anaknya Bawang Merah membantunya kerana tidak tahan menanggung kesakitan akibat disengat oleh ikan itu. Dengan perasaan yang cemas, Bawang Merah memapah bapanya pulang ke rumah.

Apabila sampai di rumah, kedua-dua isterinya terperanjat melihatkan Pak

Ali pulang dalam kesakitan. Mak Bawang Merah pergi menjemput Pawang Jidun iaitu seorang pawang yang terkenal di kampung itu. Pawang Jidun pun mengubat Pak Ali secara perubatan tradisional. Oleh kerana ajalnya telah sampai, perubatan Pawang Jidun tidak memberi apa-apa kesan. Pak Ali pun meninggal dunia. Pemergian Pak Ali yang kekal abadi itu ditangisi oleh keluarganya.

Semenjak Pak Ali meninggal dunia, perselisihan dan pergaduhan diantara Mak Bawang Merah dan Mak Bawang Putih selalu sahaja terjadi. Sebab utama tentulah hal anak-anak kerana mereka tinggal serumah jadi selalu sajalah mereka bertengkar.

Mak Bawang Putih sangat benci kepada Mak Bawang Merah. Dia sentiasa sahaja mencari peluang untuk menghapuskan Mak Bawang Merah. Pada suatu hari, peluang yang ditunggu-tunggu selama ini terbuka. Apalagi hanya mereka berdua sahaja yang berada ditempat itu. Kebetulan Mak Bawang Merah sedang menceduk air di perigi lama. Mak Bawang Putih datang dari arah belakang dan terus menolak Mak Bawang Merah ke dalam perigi. Oleh kerana perigi itu dalam, dia terus tenggelam dan lemas. Perigi itu jarang digunakan. Selalunya mereka menggunakan perigi di hadapan rumah mereka.


"Mampuslah engkau!” jerit Mak Bawang Putih dengan geramnya.


Tiga jam berlalu tetapi Bawang Merah masih belum tahu kemana emaknya pergi. Sedang dia termenung dan bersedih hati memikirkan ibunya, tiba-tiba Mak Bawang Putih datang dari arah belakang dan memukulnya lalu Bawang Merah pun jatuh pengsan di situ juga dengan berlumuran darah keluar dari hidung dan mulutnya. Mak Bawang Putih yang tidak menaruh belas kasihan apabila melihat Bawang Merah pengsan itu, terus mengajak anaknya bersama-sama pergi ke rumah saudaranya.

Tidak berapa lama selepas itu, Bawang Merah tersedar dari pengsan. Dia menangis tersedu-sedu sambil memangggil-manggil nama emaknya. Puas dipanggil dan dicari namun tidak ada. Dia juga hairan kerana Mak Bawang Putih dan Bawang Putih juga tidak ada di rumah. Hari sudah malam tidak ada sesiapa yang pulang. Bawang Merah merasa cemas tinggal keseorangan diri di rumah yang di kelilingi hutan tebal itu. Pintu rumah dikunci rapat-rapat. Setelah jauh malam akhirnya dia pun tertidur.

Dalam tidurnya dia bermimpi ibunya datang kepadanya dengan memakai telekung putih. “Anakku bawang Merah! Mak telah mati ditolak ke dalam perigi lama oleh Mak Bawang Putih semasa mak menceduk air. Mak tidak sangka dia tergamak melakukan perbuatan itu terhadap Mak. Ingatlah anakku, kau jagalah diri mu dari telatah Mak Bawang Putih yang ganas itu. Sekarang Mak hendak pergi dahulu. Kau tinggallah baik-baik.”

Sebaik sahaja emaknya meminta diri, Bawang Merah pun terjaga dari tidurnya. Dia memandang sekeliling mencari-cari emaknya. Mulutnya memanggil-manggil “Mak…….Mak.”

Namun tidak ada jawapan, barulah dia sedar rupanya dia bermimpi, dia menangis sekuat-kuat hatinya kerana dia pecaya segala kata-kata dalam mimipinya tadi dan tambahan pula dengan sikap Mak Bawang Putiah yang memukulnya dan meninggalkannya itu.

Esoknya, pagi-pagi lagi dia pergi ke perigi tersebut. Tanpa disedari air matanya membasahi kedua belah pipinya sambil mulutnya bersuara. “Mak……..Mak.”

Sedang Bawang Merah bersedih memerhati ke dalam perigi itu, dengan kehendak Allah tiba-tiba timbullah seekor ikan kaloi. Ikan itu boleh berkata-kata:mak sekepal nasi melukut dan sayur keladi.” Kemudian ikan itu tidak dapat berkata lagi untuk selama-lamanya.

“Wahai anakku Bawang Merah. Akulah mak engkau. Mak telah mati ditolak ke dalam perigi ini oleh Mak Bawang Putih. Engkau datanglah bermain dengan mak pada tiap-tiap hari. Bawalah makanan untuk

Setelah itu Bawang Merah pun pulang ke rumah. Bila sampai di rumah didapati Mak Bawang Putih dan Bawang Putih sudah menunggu dengan muka bengis.

“Ke mana engkau pergi?”

Mak cik, saya sedang mencari mak saya,” jawab Bawang Merah.

“Mak engkau sebenarnya telah mati kerana jatuh ke dalam perigi. Aku telah berusaha hendak menolongnya tetapi tidak terdaya,” jawab Mak Bawang Putih berbohong.


Bawang Merah tidak berkata apa-apa. Dia tidak percaya dengan kata-kata Mak Bawang Putih. Dia yakin dengan mimpinya malam tadi dan percakapan ikan kaloi di perigi sebentar tadi.

“Lekas pergi ke dapur dan masak untuk kami. Ingat! Mulai hari ini kami berdua menjadi raja dalam rumah ini, kami tidak mahu membuat apa-apa kerja. Segala kerja seperti memasak, mencuci kain dan mengemas rumah adalah tugas engkau!” beritahu Mak Bawang Putih dengan sombong.

Bawang Merah terpaksa menurut sahaja perintah itu. Tiap-tiap hari tidak ada peluang langsung dia hendak berehat, asyik dengan membuat kerja sahaja.

Bagaimanapun pagi-pagi lagi sebelum Mak Bawang Putih dan Bawang Putih bangun dari tidur, dia sudah pergi ke perigi. Lalu dia bergurindam memanggil ibunya:

“Mak….Mak…..Ikan kaloi,

Timbullah Bawang Merah datang,


Nasi melukut sayur keladi,

Untuk mak makan di pagi hari.”

Sebaik sahaja Bawang Merah bergurindam, ikan kaloi itu pun timbul lalu Bawang Merah pun memberi makan. Setelah selesai Bawang Merah pun pulang.


Pada mulanya perkara itu tidak diketahui oleh sesiapa. Dua minggu selepas itu, rahsia itu pecah juga. Pagi itu Bawang Putih bangun dari tidur terlebih awal kerana hendak membuang air kecil. Selepas buang air, dia terdengar suara orang bergurindam. Perlahan-lahan dia mengintai di sebalik semak.

“Oh, di sini rupanya si Bawang Merah datang hari-hari. Akan aku perhatikan apa yang dibuatnya disini.” bisik Bawang Putih.

Dia dapat melihat dan mendengar segala-galanya yang berlaku. Lantas dia cepat-cepat pulang dan mengadu kepada emaknya.

“Oh begitukah? Nanti aku akan tangkap ikan itu!” kata mak Bawang Merah. ketika Bawang Merah sedang bekerja di rumah, Mak Bawang Putih pergi ke perigi itu dan membawa sekepal nasi melukut dan sayur keladi. Mak Bawang Putih pun bergurindam:

Segala rangkap gurindam itu dihafal oleh Mak Bawang Putih. Pada waktu tengah hari

"Mak….Mak…..Ikan kaloi,

Timbullah Bawang Merah datang,

Nasi melukut sayur keladi,

Untuk mak makan di pagi hari.”

Ikan itu tidak timbul. Mak Bawang Putih bergurindam lagi. Tidak timbul juga. Kemudian Bawang Putih pula yang bergurindam. Tidak juga timbul. Bawang Putih bergurindam lagi. Barulah ikan itu timbul. Sebaik sahaja ikan itu timbul, ikan itu pun disauk dengan penyauk. Secara diam-diam mereka membawa balik ikan itu.

“Bawang Merah, tengah hari ini biarlah Mak Cik masak. engkau pergi cari kayu api,” katanya kepada Bawang Merah.

“Baiklah Mak Cik.”

Sepeninggalan Bawang Merah, Mak Bawang Putih pun menggulai ikan itu. Bila Bawang Merah pulang dari mencari kayu api, dia terus dipelawa makan nasi berlaukkan ikan gulai tadi. Berselera sekali nampaknya dia memakan ikan itu.

Keesokkan paginya seperti biasa Bawang Merah pergi ke perigi untuk memberi iakn kaloi itu makan. Dia bergurindam. Tapi berkali-kali dia mengalunkan gurindam ikan kaloi itu tidak timbul-timbul. Dia pun menangis teresak-esak kerana ikan kaloi tidak lagi timbul. Sedang dia menangis tiba-tiba terdengar satu suara ghaib …


“Tidak usahlah engkau menangis Bawang Merah. Ikan kaloi sudah ditangkap oleh Mak Bawang Putih dan sudah dibuat gulai yang engkau makan semalam. Dan sekarang engkau carilah tulang-tulangnya dan tanamlah.” kemudian suara itu pun hilang.

Sebaik saja suara itu ghaib, Mak Bawang Putih datang dari arah belakang dan memukulnya dengan kayu.

“Anak sial! Apa yang engkau buat di tepi perigi ini? Oh, engkau hendak berjumpa mak engkau ikan kaloi itu ya! Semalam yang engkau makan itulah ikan kaloi mak engkau! Lekas balik ke rumah dan masak nasi” herdik Mak Bawang Putih.

Setelah selesai memasak nasi, dengan senyap dia turun ke bawah rumah untuk mencari tulang-tulang ikan itu. Puas dia mencari, barulah berjumpa tulang-tulang itu dihimpun dan ditanam di atas bukit jauh sedikit dari rumahnya. Atas kehendak Allah Taala, dalam masa sebulan sahaja tukang-tulang ikan itu menjadi sepohon pohon beringin yang rendang. Dia menggantungkan buaian di dahan pohon itu. Ketika ada masa lapang, dengan diam-diam dia bermain buaian disitu. Sambil berbuai dia akan menyanyi:

Tinggi-tinggi pohon beringin

Kalau tinggi menyapu awan

Kalau rendah menyapu bumi

Laju-laju buai laju

Bertiuiplah angin bayu-bayu

Tolonglah aku yatim piatu

Dengan berbuat demikian dapatlah juga meghiburkan hatinya yang sedang gelisah. Pada ketika itu ada seorang raja sedang berburu. Baginda diiringi oleh beberapa orang hulubalangnya. Sudah dua hari dua malam baginda berburu tetapi tidak mendapat seekor binatang buruan pun. Namun begitu baginda tetap sukacita. Perangainya berbeza dari biasa. Biasanya kalau dalam keadaan begitu baginda sangat murka dan terus mengajak pengiring-pengiringnya pulang sahaja. Perubahan perangai baginda itu sangat luar biasa.

Pada pagi yang ketiga mereka berburu lagi. Tiba-tiba melintas di hadapan baginda seekor rusa. Dengan pantas baginda memanah tetapi tidak kena. Biasanya kalau seperti itu, rusa itu sudah tentu terkena anak panah baginda.

Baginda memerintah hulubalang-hulubalangnya mengejar rusa itu sambil mencari binatang buruan yang lain. Namun segala-galanya hampa. Sedang mereka berjalan-jalan, salah seorang hulubalang mendengar suara seorang perempuan menyanyi.

Datuk Menteri, cuba dengar suara perempuan sedang menyanyi!” kata hulubalang kepada Datuk Menteri.

“Mengarut engkau ini. Dalam hutan begini mana ada perempuan menyanyi!” jawab Datuk Menteri.

“Cuba Datuk dengar sendiri.”

“Jangan-jangan suara hantu!” kata Datuk Menteri.

Mereka bersepakat hendak menghampiri ke tempat suara itu, akhirnya mereka dapat melihat penyanyi itu ialah Bawang Merah. Kerana wajah Bawang Merah yang sangat cantik mereka berpakat hendak mempersembahkan pertemuan itu kepada tuanku kerana tuanku raja masih belum beristeri.

Bawang Merah terasa dirinya sedang diintai. Dia pun cepat-cepat lari pulang. Dua orang hulubalang tadi mengekori Bawang Merah secara sulit untuk mengetahui rumahnya.

Kemudian mereka pun persembahkan perkara itu kepada baginda. Baginda sangat senang hati mendengar cerita itu. Mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah Bawang Merah.

“Assaalamualaikum.”

“Waalaikumussalam.”jawab Mak Bawang Putih.

“Tuan hamba, sebentar tadi kami melihat ada seorang gadis cantik sedang bermain buaian di bukit sana.” Kata Datuk Menteri.

“Gadis cantik? Oh..memang ada dia anak patik,” jawab Mak Bawang Putih.

Maka mak Bawang Putih pun memanggil Bawang Putih keluar untuk mengadap Datuk Menteri.

lain. Dia lebih cantik!” jawab Datuk Menteri.

“Bukan ini. Yang

“ Yang seorang lagi ada tapi dia orang gaji patik” jawab Mak Bawang Putih.

Bila mak Bawang Putih menarik Bawang Merah mengadap Datuk Menteri tiba-tiba Datuk Menteri menjerit.

“Haa inilah orangnya! Dialah yang berbuai dan menyanyi dengan merdunya!”

“Menyanyi?” fikir Mak Bawang Putih.

“Tuanku, kalau dalam soal menyanyi anak patik Bawang Putih lagi pandai.”

Untuk itu baginda sultan hendak membuat ujian di hadapan orang ramai. Mula-mula Bawang Putih dahulu yang menyanyi. Bawang Putih belum pernah menyanyi dan menaiki buaian lalu merasa kekok sekali. Hendak naik ke atas buaian pun teragak-agak. Kemudian dia pun menyanyi. Suaranya sumbang dan tidak ada irama langsung. Senikatanya pun tidak ada erti langsung.

Tiba pula giliran Bawang Merah. Secara senang sahaja dia menaiki buaian. Buaian itu tidak perlu dihayun. Ia berbuai sendiri semakin lama semakin laju. Nyanyiannya pula sangat merdu. Sama seperti yang di dengar oleh Datuk Menteri dan hulubalang-hulubalang. Dengan itu baginda sultan pun bersetuju menjadikan Bawang Merah permaisuri baginda.

“Apakah ini orang gaji Mak Cik?” tanya baginda.

“Ampun tuanku, sebenarnya dia ini anak tiri patik. Walaupun anak tiri, patik menjaga seperti anak sendiri”.

Akhirnya berkahwinlah Bawang Merah dengan tuanku. Dia pun menjadi isteri kesayangan baginda dan telah berpindah di istana baginda. Walaupun begitu Bawang Merah tetap tidak menyisihkan Mak Bawang Putih dan Bawang Putih. Mereka tetap diajak tinggal bersama di istana.


Walaupun dapat tinggal di istana dengan segala kemudahan disediakan, namun iri hati dan jahatnya masih membara. Mak Bawang Putih ingin melihat Bawang Merah bercerai dengan baginda sultan dan mengambil anaknya Bawang Putih sebagai ganti.


Suatu hari dia masuk ke bilik Bawang Merah.


“Sungguh-sungguhkah kau sayangkan suamimu?” tanya Mak Bawang Putih kepada Bawang Merah.


“Kenapa Mak Cik tanya begitu? Takkan saya tidak sayang kepada suami!” jawab Bawang Merah.


“Begini, sebenarnya engkau ini tidak layak menjadi permaisuri kerana tidak berketurunan raja!”


“Benar kata makcik itu. Habis apa saya harus buat?”


Lalu diberi sebungkus miang buluh. Miang buluh itu disuruh tabur di seluruh tempat tidur baginda.


“Dengan cara ini baginda akan merasa sangat sayang kepada engkau dan baginda akan lupa sama sekali tentang keturunan engkau,” kata Mak Bawang Putih. “Tetapi jangan beritahu yang Mak Cik suruh berbuat begitu,” pesannya lagi.


Malam itu baginda hendak beradu. Oleh kerana terasa hangat, baginda membuka baju lalu merebahkan diri di atas katil.


“Aduh gatalnya! Miang rasanya. Apakah benda ini?”


“Kenapa kanda?” tanya Bawang Merah terperanjat.


“Apa yang adinda tabur di tempat tidur kanda ini?”


“Dinda tabur miang buluh untuk mengeratkan lagi ikatan kasih sayang kita berdua.”


“Dinda, dinda! Kenapalah dinda bodoh sangat!” keluh baginda sultan.


Di hari lain pula, Mak Bawang Putih masuk lagi ke bilik Bawang Merah untuk menghasut.


“Bagaimanakah miang buluh yang makcik suruh engkau tabur itu?”


“Saya telah lakukan dan nampaknya baginda murka juga tetapi tidak berpanjagan.”


“Ini menandakan yang petua ini mulai berjaya kerana kalau baginda betul-betul murka, tentu dihalaunya engkau,” kata Mak Bawang Putih. “Ada sejenis lagi ubat kasih sayang yang engkau mesti lakukan terhadap baginda.”


“Saya tidak mahu lagi makcik. Saya takut baginda murka!”


“Jangan jadi bodoh Bawang Merah. Selagi engkau tidak lakukan yang ini, kasih sayang engkau tidak akan berpanjangan.”


Mak Bawang Putih berbisik kepada Bawang Merah. Bawang Merah terperanjat mendengarnya.


“Tidak makcik! Saya tidak mahu melakukannya!”


Mak Bawang Putih terus juga memujuk. Akhirnya Bawang Merah termakan pujuk. Dia pun mula melakukan apa yang diajar oleh Mak Bawang Putih itu.


Dia mengambil sebilah kapak yang tajam. Digantung hulunya di atas palang pintu. Sebaik sahaja baginda membuka pintu, dia akan menghayun mata kapak itu. Sudah tentu akan mengena dahi baginda.


Tidak lama lagi baginda akan masuk bilik. Bawang Merah bersedia dengan kapak yang tergantung itu. Baginda pun masuk. Kapak dihayun.


“Aduh kenapa ini dinda?” baginda berteriak kesakitan.


“Kanda!” Bawang Merah menerkam. Darah keluar dari dahi baginda akibat terkena mata kapak.


“Apakah yang dinda lakukan ini?” tanya baginda kehairanan.


“Untuk mengekalkan hubungan kasih sayang kita berdua!”


“Siapa yang mengajar semua ini?”


“Mm..Mm..Mak Bawang Putih.”


Mak Bawang Putih disuruh menghadap baginda. Oleh kerana niat jahatnya itu masih tidak dihentikan, baginda menghalau Mak Bawang Putih dan anaknya Bawang Putih keluar dari istana.


Maka dari itu terpaksalah mereka berdua bekerja semula untuk menyara hidup mereka.PUTERI GUNUNG LEDANG

Di atas puncak Gunung Ledang, tinggal seorang tuan puteri yang sangat jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Namun, Puteri Gunung Ledang bukanlah tinggal keseorangan di atas gunung itu. Dia ditemani oleh para dayang yang menjadi teman dan pembantu setianya. Malah, kononnya turut terdapat seorang nenek kebayan tinggal bersama-sama dengan mereka.

Segelintir penduduk di beberapa buah kampung berhampiran kaki Gunung Ledang sering mendaki gunung itu. Mereka mencari pelbagai jenis hasil hutan di atas gunung itu. Sekali-sekala, mereka terserempak dengan puteri Gunung Ledang. Hal ini demikian kerana Puteri Gunung Ledang sering memberikan pertolongan apabila mereka tersesat jalan atau ditimpa sesuatu kesusahan.

Oleh yang demikian, nama Puteri Gunung Ledang menjadi sebutan dan termasyhur ke mana-mana.

Sekali, kemasyhuran Puteri Gunung Ledang yang terkenal sangat jelita itu sampai kepada pengetahuan Sultan Mahmud Syah yang sedang memerintah di negeri Melaka. Timbullah hasrat dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya.

Sultan Mahmud Syah lalu memaklumkan hasratnya itu kepada sekalian pembesarnya. Terkejutlah para pembesar baginda apabila mendengar kata-kata itu. Namun, masing-masing hanya berdiam diri kerana tidak berani menegur kehendak Sultan Mahmud. Malahan, Datuk Bendahara juga tidak berani bersuara apa-apa.

"Bukanlah mudah untuk mencari Puteri Gunung Ledang itu kerana bukan semua orang bertuah dapat bertemu dengannya," fikir Datuk Bendahara dalam hatinya.

Namun, apalah daya bagi Datuk Bendahara. Beliau tahu, Sultan Mahmud sangat bengis dan pantang dihalang segala kehendak hatinya. Jika ada sesiapa yang ingkar, mautlah padahnya. Mahu tidak mahu, terpaksalah beliau memilih dan menentukan beberapa orang daripada kalangan pembesar istana untuk pergi mencari dan meminang Puteri Gunung Ledang.

Datuk Bendahara memilih Tun Mamat sebagai ketua. Tidak ketinggalan, beliau turut memilih Datuk Sang Setia supaya ikut serta dalam rombongan itu. Beliau berharap Datuk Sang Setia, sebagai seorang tua yang berpengalaman luas, akan dapat turut membantu Tun Mamat.

"Beta mahu Datuk Laksamana Tun Tuah turut pergi bersama-sama!" titah Sultan Mahmud.

Terkejutlah Datuk Bendahara mendengar titah itu. Beliau sengaja telah mengecuali Laksamana Hang Tuah kerana tidak ingin membebankannya dengan sebarang kerja berat lagi. Lebih-lebih lagi kerana Laksamana Hang Tuah ketika itu sudah sangat berusia dan selalu pula berkeadaan uzur.

Laksamana Hang Tuah memahami perasaan hati Datuk Bendahara. Namun kerana tidak ingin menderhaka kepada Sultan, beliau tetap patuh pada titah itu.

"Ampun, tuanku! Titah tuanku tetap patik junjung," sembah beliau.

Sukacitalah hati Sultan Mahmud bukan kepalang apabila mendengar sembah Laksamana Hang Tuah. Baginda sangat mengharapkan cita-citanya akan tercapai.

Tiba hari ditetapkan, berangkatlah rombongan utusan Sultan Mahmud menuju ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan kepalang. Perjalanannya pula bukan mudah untuk ditempuhi. Meredah rimba belantara, menyeberang sungai, mendaki bukit, dan menuruni lurah.

Namun, segala pahit getir itu terpaksa mereka tempuhi.

Akhirnya, mereka tiba di sebuah kampung berhampiran Gunung Ledang itu. Terceganglah orang kampung apabila mengetahui bahawa rombongan itu adalah utusan daripada Sultan Melaka yang datang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Namun, tiada seorang pun daripada kalangan orang kampung itu yang berkesanggupan untuk menolong mereka.

"Bukan kami tidak ingin membantu," ujar penduduk kampung. "Kami sendiri tidak mengetahui di manakah sebenarnya tempat tinggal Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu."

"Puteri Gunung Ledang itu mungkin seorang puteri bunian. Sebab itulah tempat kediamannya tiada diketahui oleh sesiapapun," sampuk yang lain pula.

Mahu tidak mahu, terpaksalah rombongan itu meneruskan usaha untuk cuba mencari sendiri Puteri Gunung Ledang itu. Jikalau mereka pulang tanpa sempat bertemu Puteri Gunung Ledang, nescaya murkalah Sultan Mahmud. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke kaki Gunung Ledang.

Tiba di kaki gunung itu, mereka berehat seketika. Laksamana Hang Tuah sangat kepenatan kerana usianya sudah lanjut tua. Begitulah juga halnya dengan Datuk Sang Setia. Laksamana Hang Tuah lalu menyuruh Tun Mamat dan orang-orangnya meneruskan usaha mencari Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu.

"Pergilah Orang Kaya Tun Mamat bersama-sama dengan yang lain lagi untuk mencari Puteri Gunung Ledang. Biarlah hamba dan Datuk Sang Setia menunggu di kaki gunung ini saja," kata Laksamana Hang Tuah.

Tun Mamat patuh kepada arahan Laksamana Hang Tuah. Beliau bersama-sama dengan beberapa orang pemuda lain meneruskan usaha menaiki Gunung Ledang. Pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Malah, banyak pula perkara ganjil ditemui mereka.

"Puteri Gunung Ledang itu mungkin seorang puteri bunian. Sebab itulah tempat kediamannya tiada diketahui oleh sesiapapun," sampuk yang lain pula.

Mahu tidak mahu, terpaksalah rombongan itu meneruskan usaha untuk cuba mencari sendiri Puteri Gunung Ledang itu. Jikalau mereka pulang tanpa sempat bertemu Puteri Gunung Ledang, nescaya murkalah Sultan Mahmud. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke kaki Gunung Ledang.

Tiba di kaki gunung itu, mereka berehat seketika. Laksamana Hang Tuah sangat kepenatan kerana usianya sudah lanjut tua. Begitulah juga halnya dengan Datuk Sang Setia. Laksamana Hang Tuah lalu menyuruh Tun Mamat dan orang-orangnya meneruskan usaha mencari Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu.

"Pergilah Orang Kaya Tun Mamat bersama-sama dengan yang lain lagi untuk mencari Puteri Gunung Ledang. Biarlah hamba dan Datuk Sang Setia menunggu di kaki gunung ini saja," kata Laksamana Hang Tuah.

Tun Mamat patuh kepada arahan Laksamana Hang Tuah. Beliau bersama-sama dengan beberapa orang pemuda lain meneruskan usaha menaiki Gunung Ledang. Pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Malah, banyak pula perkara ganjil ditemui mereka.

Tiangnya diperbuat daripada tulang-tulang yang besar. Atapnya pula diperbuat daripada rambut yang sangat panjang. Timbul juga rasa kecut dalam hati Tun Mamat.

Tun Mamat terkejut kerana berpuluh-puluh orang gadis yang cantik tiba-tiba saja datang mengelilinginya.

"Tuan hamba ini datang dari mana?" salah seorang gadis itu menegur Tun Mamat.

Tun Mamat segera menjawab, "Hamba ini orang Melaka. Datang ke sini untuk bertemu dengan Puteri Gunung Ledang."

Seorang nenek kebayan keluar dari tempat kediaman yang ganjil itu. Dia lalu bertanyakan hajat Tun Mamat. Tun Mamat segera menceritakan tujuan kedatangannya itu.

"Patik akan tanyakan kepada Tuan Puteri Gunung Ledang, sama ada dia bersetuju atau tidak menjadi permaisuri Sultan Melaka?" ujar nenek kebayan. Dia segera berjalan masuk ke dalam tempat kediaman itu semula.

Tidak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul semula. Dia segera memberitahu Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju menjadi permaisuri Sultan Melaka, sekiranya Sultan Melaka dapat memenuhi semua syarat peminangan yang dikehendaki.

"Apakah syarat-syarat peminangan itu?" Tun Mamat ingin tahu.

Nenek kebayan menjelaskan, "Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka hendaklah membina sebuah jambatan emas dan sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang ini, tujuh tempayan berisi emas dan tujuh tempayan berisi perak, tujuh tempayan air pinang muda dan tujuh tempayan air mata, tujuh dulang hati nyamuk dan tujuh dulang hati kuman, serta semangkuk darah Sultan Melaka dan semangkuk darah putera Sultan Melaka."

Terpegunlah Tun Mamat mendengar segala syarat peminangan itu. Sejenak, tiadalah beliau berkata apa-apa.

Berdasarkan syarat peminangan yang ditetapkan itu, Tun Mamat dapat menduga bahawa Puteri Gunung Ledang tiada berkenan untuk menjadi permaisuri kepada Sultan Melaka. Namun untuk terus menolak peminangan itu, mungkin rasa tidak tergamak. Itulah sebabnya Puteri Gunung Ledang sengaja menetapkan syarat-syarat sedemikian agar Sultan Mahmud tidak berkecil hati.

Tanpa berlengah lagi, Tun Mamat segera turun ke kaki Gunung Ledang. Laksamana Hang Tuah dan Datuk Sang Setia masih menunggu di situ. Kawan-kawannya yang hilang dulu juga sudah berada di situ. Tun Mamat segera menceritakan kisah yang dialaminya itu kepada Laksamana Hang Tuah.

"Orang Kaya dapat bertemu sendiri dengan Puteri Gunung Ledang itu?" Laksamana Hang Tuah bertanyakan Tun Mamat.

"Tidak!" jawab Tun Mamat. "Hamba hanya berpeluang bertemu dengan nenek kebayan sahaja."

"Nenek kebayan itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang. Dia sengaja menyamar menjadi seorang perempuan tua," ujar Laksamana Hang Tuah.

Termenunglah Tun Mamat sejenak setelah mendengar kata-kata Laksamana Hang Tuah itu. Tun Mamat sama sekali tidak menduga bahawa beliau rupa-rupanya telah bertemu dengan Puteri Gunung Ledang itu.

"Kalaulah hamba tahu nenek kebayan itulah sebenarnya Puteri Gunung Ledang, nescaya hamba akan tangkap dan bawa pulang ke Melaka," kata Tun Mamat dengan rasa kesal. Laksamana Hang Tuah dan Sang Setia tertawa mendengar kata-kata Tun Mamat itu.

Mereka segera berangkat pulang ke Melaka.

Tiba di istana Melaka, mereka segera menghadap Sultan Mahmud. Tun Mamat lalu menyembahkan kepada Sultan Mahmud akan segala peminangan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang.

Terpegunlah Sultan Mahmud mendengar segala syarat peminangan itu. Malah, sekalian pembesar turut terkejut setelah mendengar kata-kata Tun Mamat itu. Masing-masing tunduk berdiam diri setelah melihat Sultan Mahmud termenung panjang memikirkan hal itu.

Hanya Laksamana Hang Tuah dan Tun Mamat sekali-sekala saling berpandangan. Mereka mengetahui tujuan Puteri Gunung Ledang sengaja menetapkan syarat sedemikian, iaitu menolak secara halus peminangan itu agar tidak mengecilkan hati Sultan Melaka.

Lamalah Sultan Mahmud berdiam diri, termenung panjang, kerana tidak menyangka akan demikian rupa-rupanya syarat peminangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu.

Akhirnya, Sultan Mahmud bertitah kepada sekalian pembesarnya, "Jikalau beta mahu, nescaya segala syarat peminangan yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang itu akan dapat beta penuhi. Akan tetapi, syarat semangkuk darah putera Sultan Melaka tiadalah sanggup beta penuhi. Tiadalah sanggup beta mengambil darah daripada putera beta sendiri, semata-mata untuk berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang."

Legalah hati para pembesar setelah mendengar kata-kata Sultan Mahmud itu.

Pada mulanya, mereka menyangka Sultan Mahmud tentu akan sanggup berbuat apa sahaja untuk mencapai sebarang cita-citanya. Sebarang kehendak Sultan Mahmud, tidak mungkin dapat digalang. Kini, mereka berasa lega kerana Sultan Mahmud sudah membuat keputusan sedemikian.

"Wahai Tun Mamat dan Datuk Laksamana Tun Tuah, kita lupakanlah saja tentang Puteri Gunung Ledang itu. Tidak perlulah dia menjadi permaisuri Melaka. Biarkanlah dia tetap tinggal di atas puncak Gunung Ledang itu," ujar Sultan Mahmud.

Tun Mamat, Laksamana Hang Tuah, Datuk Sang Setia, dan Datuk Bendahara tersenyum panjang. Sejak itu, tiadalah lagi Sultan Mahmud menyebut nama Puteri Gunung Ledang. Malah, baginda melarang orang Melaka pergi ke kaki Gunung Ledang semasa hayat hidupnya.

Salah sebuah pantun yang pernah diungkapkan oleh Puteri Gunung Ledang dan dayang-dayangnya tinggal menjadi sebutan orang di sepanjang zaman, sampailah sekarang :

Dang Nila memangku puan,
Lemak sisik ikan pedada;
Adakah gila bagimu tuan,
Burung terbang dipipiskan lada?

Sumber: Galeri Cerita Zoom-A


Sang Kancil Dengan Buaya

Pada zaman dahulu Sang Kancil adalah merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang- binatang di dalam hutan, tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong malah sedia membantu pada bila-bila masa saja.

Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Oleh kerana makanan di sekitar kawasan kediaman telah berkurangan Sang Kancil bercadang untuk mencari di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari tersebut sangat panas, menyebabkan Sang Kancil berasa dahaga kerana terlalu lama berjalan, lalu ia berusaha mencari sungai yang berdekatan. Setelah meredah hutan akhirnya kancil berjumpa dengan sebatang sungai yang sangat jernih airnya. Tanpa membuang masa Sang Kancil terus minum dengan sepuas-puasnya. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil.

Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai, apabila terasa penat ia berehat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rendang di sekitar kawasan tersebut. Kancil berkata didalam hatinya "Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lazat-lazat". Setelah kepenatannya hilang, Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan dedaun kegemarannya yang terdapat disekitarnya. Apabila tiba di satu kawasan yang agak lapang, Sang Kancil terpandang kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai."Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut" fikir Sang Kancil.

Sang Kancil terus berfikir mencari akal bagaimana untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam lagi deras arusnya. Tiba-tiba Sang Kacil terpandang Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas ia suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari.Tanpa berlengah-lengah lagi kancil terus menghampiri buaya yang sedang berjemur lalu berkata " Hai sabahatku Sang Buaya, apa khabar kamu pada hari ini?" buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari terus membuka mata dan didapati sang kancil yang menegurnya tadi "Khabar baik sahabatku Sang Kancil" sambung buaya lagi "Apakah yang menyebabkan kamu datang ke mari?" jawab Sang Kancil "Aku membawa khabar gembira untuk kamu" mendengar kata-kata Sang Kacil, Sang Buaya tidak sabar lagi ingin mendengar khabar yang dibawa oleh Sang Kancil lalu berkata "Ceritakan kepada ku apakah yang engkau hendak sampaikan".

Kancil berkata "Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini kerana Raja Sulaiman ingin memberi hadiah kepada kamu semua". Mendengar saja nama Raja Sulaiman sudah menggerunkan semua binatang kerana Nabi Sulaiman telah diberi kebesaran oleh Allah untuk memerintah semua makhluk di muka bumi ini. "Baiklah, kamu tunggu di sini, aku akan turun kedasar sungai untuk memanggil semua kawan aku" kata Sang Buaya. Sementara itu Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. Tidak lama kemudian semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. Sang Kancil berkata "Hai buaya sekelian, aku telah diperintahkan oleh Nabi Saulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua kerana Nabi Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini". Kata kancil lagi "Beraturlah kamu merentasi sungai bermula daripada tebing sebelah sini sehingga ke tebing sebelah sana".

Oleh kerana perintah tersebut adalah datangnya daripada Nabi Sulaiman semua buaya segera beratur tanpa membantah. Kata Buaya tadi "Sekarang hitunglah, kami sudah bersedia" Sang Kancil mengambil sepotong kayu yang berada di situ lalu melompat ke atas buaya yang pertama di tepi sungai dan ia mula menghitung dengan menyebut "Satu dua tiga lekuk, jantan betina aku ketuk" sambil mengetuk kepala buaya begitulah sehingga kancil berjaya menyeberangi sungai. Apabila sampai ditebing sana kancil terus melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak kegembiraan dan berkata" Hai buaya-buaya sekalian, tahukah kamu bahawa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Nabi Sulaiman".

Mendengar kata-kata Sang Kancil semua buaya berasa marah dan malu kerana mereka telah di tipu oleh kancil. Mereka bersumpah dan tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu pada masa akan datang. Dendam buaya tersebut terus membara sehingga hari ini. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meniggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu.

Seruling Sakti

Pada zaman dahulu terdapat sebuah pekan kecil yang sangat cantik terletak di kaki bukit. Pekan tersebut di kenali Hamelyn. Penduduk di pekan tersebut hidup dengan aman damai, tetapi sikap mereka tidak perihatin terhadap kebersihan. Pekan tersebut penuh dengan sampah sarap. Mereka membuang sampah di merata-rata menyebabkan pekan tersebut menjadi tempat pembiakan tikus. Semakin hari semakin banyak tikus membiak menyebabkan pekan tersebut dipebuhi oleh tikus-tikus.

Tikus-tikus berkeliaran dengan banyaknya dipekan tersebut. Setiap rumah tikus-tikus bergerak bebas tanpa perasaan takut kepada manusia. Penduduk di pekan ini cuba membela kucing untuk menghalau tikus dan ada diantara mereka memasang perangkap tetapi tidak berkesan kerana tikus terlampau banyak. Mereka sungguh susah hati dan mati akal bagaimana untuk menghapuskan tikus-tikus tersebut.

Musibah yang menimpa pekan tersebut telah tersebar luas ke pekan-pekan lain sehinggalah pada suatu hari seorang pemuda yang tidak dikenali datang ke pekan tersebut dan menawarkan khidmatnya untuk menghalau semua tikus dengan syarat penduduk pekan tersebut membayar upah atas kadar dua keping wang mas setiap orang. Penduduk di pekan tersebut berbincang sesama mereka diatas tawaran pemuda tadi. Ada diatara mereka tidak bersetuju oleh kerana mereka tidak sanggup untuk membayar upah yang sangat mahal. Setelah berbincang dengan panjang lebar akhirnya mereka bersetuju untuk membayar upah seperti yang diminta oleh pemuda itu kerana mereka tidak mempunyai pilihan lain.

Keputusan tersebut dimaklumkan kepada pemuda tadi, lalu dia mengeluarkan seruling sakti dan meniupnya. Bunyi yang keluar dari seruling itu sangat merdu dan mengasik sesiapa yang mendengarnya. Tikus-tikus yang berada dimerata tempat didalam pekan tersebut mula keluar dan berkumpul mengelilinginya. Pemuda tadi berjalan perlahan-lahan sambil meniup seruling sakti dan menuju ke sebatang sungai yang jauh dari pekan tersebut. Apabila sampai ditepi sungai pemuda tadi terus masuk kedalamnya dan diikuti oleh semua tikus.Tikus-tikus tadi tidak dapat berenang didalam sungai dan semuanya mati lemas.

Kini pekan Hamelyn telah bebas daripada serangan tikus dan penduduk bersorak dengan gembiranya. Apabila pemuda tadi menuntut janjinya, penduduk tersebut enggan membayar upah yang telah dijanjikan kerana mereka mengangap kerja yang dibuat oleh pemuda tadi tidak sepadan dengan upah yang diminta kerana hanya dengan meniupkan seruling sahaja. Pemuda tadi sangat marah lalu dia menuipkan seruling saktinya sekali lagi. Irama yang keluar dari seruling itu sangat memikat hati kanak-kanak menyebabkan semua kanak-kanak berkumpul di sekelilingnya. Satelah semua kanak-kanak berkumpul pemuda tadi berjalan sambil meniupkan seruling dan diikuti oleh semua kanak-kanak. Pemuda itu membawa kanak-kanak tersebut keluar dari pekan Hamelyn. Setelah Ibu Bapa menyedari bahawa mereka akan kehilangan anak-anak, mereka mulai merasa cemas kerana kanak-kanak telah meninggalkan mereka dan mengikuti pemuda tadi. Mereka mengejar pemuda tadi dan merayu supaya menghentikan daripada meniup seruling dan memulangkan kembali anak-anak mereka. Merka sanggup memberi semua harta benda yamg ada asalkan pemuda tersebut mengembalikan anak-anak mereka.

Rayuan penduduk tidak diendahkan oleh pemuda tadi lalu mereka membawa kanak-kanak tersebut menuju kesuatu tempat dan apabila mereka sampai disitu muncul sebuah gua dengan tiba-tiba. Pemuda tadi mesuk ke dalam gua itu dan diikuti oleh kanak-kanak. Setelah semuanya masuk tiba-tiba gua tersebut gaib dan hilang daripada pandangan penduduk pekan tersebut. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa oleh kerana mereka telah memungkiri janji yang mereka buat. Merka menyesal diatas perbuatan mereka tetapi sudah terlambat. Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna.

Sehingga hari ini penduduk pekan Hamelyn tidak melupakan kesilapan yang dilalukan oleh nenek moyang mereka. Menepati janji adalah pegangan yang kuat diamalkan oleh penduduk pekan Hamelyn sehingga hari ini.

Burung Bangau Dengan Seekor Ketam

Pada zaman dahulu terdapat sebuah tasik yang sangat indah. Airnya sungguh jernih dan di dalamnya ditumbuhi oleh pokok-pokok teratai yang berbunga sepanjang masa. Suasana di sekitar tasik tersebut sungguh indah. Pokok-pokok yang tumbuh di sekitarnya hidup dengan subur. Banyak burung yang tinggal di kawasan sekitar tasik tersebut. Salah seekornya adalah burung bangau. Manakala di dalam tasih hidup bermacam-macam ikan dan haiwan lain. Ada ikan telapia sepat, kelah, keli, haruan dan bermacam-macam ikan lagi. Selain daripada ikan,terdapat juga ketam dan katak yang turut menghuni tasih tersebut.

Burung bangau sangat suka tinggal di kawasan tasik tersebut kerana ia senang mencari makan. Ikan-ikan kecil di tasik tersebut sangat jinak dan mudah ditangkap. Setiap hari burung bangau sentiasa menunggu di tepi tasik untuk menagkap ikan yang datang berhampiran dengannya.

Beberapa tahun kemudian burung bangau semakin tua. Ia tidak lagi sekuat dulu untuk menangkap ikan. Kadang- kadang ia tidak memperolehi ikan untuk dimakan menyebabkan ia berlapar seharian. Ia berfikir di dalam hatinya seraya berkata "Kalau beginilah keadaanya, aku akan mati kelaparan kerana tidak lagi berdaya untuk menangkap ikan. Aku mesti mencari jalan supaya aku dapat memperolehi makanan dengan mudah".

Burung bangau mendapat idea dan berpura-pura duduk termenung dengan perasan sedih di tebing tasik. Seekor katak yang kebetulan berada di situ ternampak bangau yang sangat murung dan sedih lalu bertanya "Kenapakah aku lihat akhir-akhir ini kamu asik termenung dan bersedih sahaja wahai bangau?". Bangau menjawab " Aku sedang memikirkan keadaan nasib kita dan semua penghuni tasih ini." "Apa yang merunsingkan kamu, sedangkan kita hidup di sini sudah sekian lama tidak menghadapi sebarang masalah." Jawab katak. "Awak manalah tahu, aku sering terbang ke sana ke mari dan mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kemarau yang akan menimpa kawasan ini dalam beberapa bulan lagi. Kau lihat sajalah sejak akhir-akhir ini hari panas semacam aje, hujan pun sudah lama tidak turun". Bangau menyambung lagi "Aku khuatir tasik ini akan kering dan semua penghuni di tasik ini akan mati." Katak mengangguk- ngangukkan kepalanya sebagai tanda bersetuju dengan hujah bangau tadi. Tanpa membuang masa katak terus melompat ke dalam tasik untuk memaklumkan kepada kawan-kawan yang lain.

Berita bencana kemarau telah tersebar ke seluruh tasih begitu cepat dan semua penghuni tasik berkumpul ditebing sungai dimana bangau berada. Masing-masing riuh rendah menanyakan bangau akan berita tersebut. Seekor ikan haruan bertanya kepada bangau "Apakah cadangan engkau untuk membantu kami semua?" Burung bangau berkata "Aku ada satu cadangan, tetapi aku khuatir kamu semua tidak bersetuju." "Apakah cadangan tersebut" kata haruan seolah-olah tidak sabar lagi mendengarnya. Bangau berkata " Tidak jauh dari sini ada sebuah tasik yang besar dan airnya dalam, aku percaya tasik tersebut tidak akan kering walaupun berlaku kemarau yang panjang." "Bolehkah engkau membawa kami ke sana" sampuk ketam yang berada di situ. "Aku boleh membawa kamu seekor demi seekor kerana aku sudah tua dan tidak berdaya membawa kamu lebih daripada itu" kata burung bangau lagi.. Mereka pun bersetuju dengan cadangan burung bangau.

Burung bangau mula mengangkut seekor demi seekor ikan daripada tasik tersebut, tetapi ikan- ikan tersebut tidak dipindahkan ke tasik yang dikatakannya.Malahan ia membawa ikan-ikan tersebut ke batu besar yang berhampiran dengan tasik dan dimakannya dengan lahap sekali kerana ia sudah tidak makan selama beberapa hari. Setelah ikan yang dibawanya dimakan habis, ia terbang lagi untuk mengangkut ikan yang lain. Begitulah perbuatanya sehingga sampai kepada giliran ketam. Oleh kerana ketam mempunyai sepit ia hanya bergantung pada leher burung bangau dengan menggunakan sepitnya. Apabila hampir sampai ke kawasan batu besar tersebut,ketam memandang ke bawah dan melihat tulang-tulang ikan bersepah di atas batu besar. Melihat keadaan tersebut ketam berasa cemas dan berfikir di dalam hatinya "Matilah aku kali ini dimakan oleh bangau." Lalu ia memikirkan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya daripada ratahan bangau yang rakus. Setelah tiba di atas batu besar ketam masih lagi berpegang pada leher bangau sambil berkata "Dimanakah tasik yang engkau katakan itu dan kenapa engakau membawa aku di sini?" Bangau pun tergelak dengan terbahak-bahak lalu berkata "Kali ini telah tiba masanya engkau menjadi rezeki aku." Dengan perasaan marah ketam menyepit leher bangau dengan lebih kuat lagi menyebabkan bangau sukar untuk bernafas, sambil merayu minta di lepaskan, ia berjanji akan menghantar ketam kembali ke tasik tersebut. Ketam tidak mempedulikan rayuan bangau malah ia menyepit lebih kuat lagi sehingga leher bangau terputus dua dan bangau mati di situ jua.

Dengan perasaan gembira kerana terselamat daripada menjadi makanan bangau ia bergerak perlahan-lahan menuju ke tasik sambil membawa kepala bangau. Apabila tiba di tasik, kawan-kawannya masih lagi setia menunggu giliran masing-masing. Setelah melihat ketam sudah kembali dengan membawa kepala bangau mereka kehairanan dan ketam menceritakan kisah yang berlaku. Semua binatang di tasik tersebut berasa gembira kerana mereka terselamat daripada menjadi makanan burung bangau yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Mereka mengucapkan terima kasih kepada ketam kerana telah menyelamatkan mereka semua.