Followers

Friday, October 25, 2013

PENGURUSAN PUSAT-PUSAT PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

JENIS-JENIS PROGRAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
oleh: Zailani Zakaria, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013.


1.0       PENGENALAN
Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting dan menjadi aset negara serta penyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Setiap kanak-kanak perlu mendapat pendidikan yang sewajarnya selaras dengan keupayaan dan tahap perkembangan mereka. Pusat-pusat perkembangan kanak-kanak yang wujud haruslah menyediakan asas kepada pembangunan potensi yang seimbang dan optimum berlandaskan acuan tersendiri dengan mengambil kira nilai-nilai tempatan dan amalan bijak antarabangsa. Menurut Hearron dan Hildebrand (2006), antara persamaan yang biasanya dilihat pada pusat-pusat perkembangan kanak-kanak ialah menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak di luar rumah kurang daripada 24 jam sehari, dan pusat tersebut hendaklah dikendalikan oleh seorang pengetua yang sesuai bertujuan melindungi kanak-kanak dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti.
2.0       Jenis-jenis Program Perkembangan Kanak-kanak
Terdapat 5 jenis program perkembangan kanak-kanak yang disediakan kepada ibu bapa untuk anak-anak mereka iaitu:
1.         Pelaburan Modal Insan
2.         Tambahan kepada Penjagaan dan Pendidikan yang disediakan Keluarga
3.         Perkhidmatan Kebajikan dan Pemulihan
4.         Pusat Penyediaan Guru dan Penyelidikan
5.         Perkhidmatan Pengguna kepada Ibu Bapa Bekerja


2.1       Jenis 1: Pelaburan Modal Insan
           
            Kemahiran, bakat, pengetahuan, dan kebolehan adalah merupakan modal insan bagi setiap manusia. Apabila ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka ke pusat perkembangan kanak-kanak dengan matlamat dapat meningkatkan kebolehan atau modal insan kanak-kanak, mereka juga  mengharapkan dengan  pelaburan yang telah dibuat agar anak-anak mereka dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik semasa di sekolah dan mendapat pekerjaan yang baik apabila tamat persekolahan. Program-program kanak-kanak di kebanyakan sekolah-sekolah awam seperti tadika dan prasekolah telah mendapat sokongan kerana dipercayai bahawa pelaburan dalam pendidikan kanak-kanak memberi ganjaran pada masa depan.
           
            Salah satu contoh pelaburan kepada modal insan kanak-kanak ialah Program Head Start yang diperkenalkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat pada tahun 1965. Head Start dibentuk untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik sebagai sebahagian daripada program membasmi kemiskinan oleh Presiden Lyndon Johnson. Penekanan yang diberikan dalam Program Head Start ini adalah untuk memastikan kanak-kanak yang kurang bernasib baik mendapat pendidikan yang sama seperti kanak-kanak bernasib baik. Projek Head Start ini bermula dari peringkat prasekolah dengan berorientasikan pendidikan serta dapat mengurangkan kadar keciciran kanak-kanak  dan seterusnya mengurangkan bilangan kanak-kanak yang memasuki pendidikan khas.
           
            Menurut Ryan (1974), hasil kajian ke atas Program Head Start menunjukkan bahawa harapan yang ingin dicapai oleh pengasas program tidak menjadi kenyataan. Hasil daripada analisis kajian yang dijalankan dari masa ke semasa mendapati bahawa kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah dan mendapat pengalaman di peringkat awal sekolah rendah kemungkinan untuk mereka ditempatkan dalam kumpulan pendidikan khas adalah lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak daripada latar belakang yang sama tetapi tidak mempunyai pendidikan awal. Lantaran itu, dalam usaha untuk menjayakan program ini, pengurus-pengurus pusat perkembangan Head Start akan mendapatkan sokongan daripada agensi-agensi awam, organisasi swasta, ibu bapa dan orang awam ini.


2.2       Jenis 2: Tambahan kepada Pendidikan dan Penjagaan yang disediakan Keluarga

Hearron dan Hildebrand (2006) berpendapat bahawa semua penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh dianggap sebagai perkhidmatan sokongan untuk keluarga. Pusat penjagaan tambahan ini dilihat dapat mengasuh dan mendidik anak-anak yang ditinggalkan ibu bapa sepanjang mereka berada di tempat  kerja. Jika penyedia pusat jagaan kanak-kanak betul-betul memahami dan memberi asuhan sebagaimana yang dilakukan ibu bapa di rumah kepada anak-anak mereka, maka sudah tentulah mereka akan sedaya upaya bertindak sebagai badan yang menyokong sistem kekeluargaan.
Sumber: America's Children: Key National Indicators of Well-Being 2005, http://www.childstats.gov/americaschildren/tables/pop8b.asp

            Rajah di atas menunjukkan kadar penyertaan kanak-kanak berusia 0-4 tahun dalam program penjagaan kanak-kanak. Berdasarkan petunjuk, jelas menunjukkan keperluan kepada penjagaan tambahan kepada kanak-kanak mula wujud semenjak beberapa dekad yang lalu seiring dengan pertambahan golongan wanita dalam bidang pekerjaan. Antara tahun 1977 hingga 1985, kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun yang dijaga oleh pusat asuhan meningkat secara berganda daripada 13% ke 23%.
            Pusat-pusat jagaan kanak-kanak dibina di Amerika Syarikat dan Eropah bermula awal tahun 1800 sebelum masihi untuk melindungi kanak-kanak semasa ibu dan saudara-mara mereka bekerja di kilang-kilang. Pusat jagaan ini hanya terhad kepada penjagaan fizikal sahaja. Kanak-kanak menghabiskan masa sehingga 10 jam sehari dan 260-300 hari setahun di pusat-pusat jagaan berbanding lebih kurang 3 jam setiap hari selama 80 hari setahun di tadika atau program prasekolah.

            Sebagai perkhidmatan tambahan kepada keluarga, pusat-pusat jagaan kanak-kanak terus berkembang untuk memenuhi keperluan keluarga, termasuklah memanjangkan masa operasi kepada golongan pekerja yang bekerja mengikut 'shift' sebagai tempat untuk meninggalkan anak-anak mereka dalam tempoh masa tertentu sahaja (drop-in), atau bila-bila masa apabila perlu keluar bekerja (irregular). Terdapat juga pusat jagaan yang menyediakan penjagaan kepada kanak-kanak sekolah seperti penjagaan separuh hari iaitu penjagaan selepas waktu sekolah, semasa cuti musim panas dan semasa cuti musim sejuk.

            Selain itu, terdapat juga perkhidmatan bagi menjaga anak-anak yang sakit kerana ibu bapa mereka perlu keluar bekerja. Akta Cuti Sakit dan Keluarga 1993 yang dilaksanakan di Amerika Syarikat boleh mengurangkan keperluan terhadap penjagaan jenis tambahan ini dan ia juga melibatkan penjagaan bayi. Di bawah akta ini, seseorang pekerja boleh mengambil cuti tapa gaji sehingga 12 minggu setahun untuk menjaga anak-anak yang sakit, yang baru lahir, atau mengambil bayi angkat dan mereka tetap di bawah perlindungan insurans dan faedah sebagai pekerja masih diambil kira (Hildebrand et al., 2000).

            Satu lagi penjagaan kanak-kanak yang popular dalam kalangan bu bapa di Amerika Syarikat ialah 'Family Child-Care Homes' iaitu pusat jagaan yang beroperasi di rumah. Selalunya, pusat jagaan di rumah berada dalam lingkungan kejiranan di mana sesebuah keluarga itu tinggal. Jenis penjagaan ini menjadi pilihan kerana ada antara ibu bapa lebih suka anak-anak mereka dijaga dalam kelompok bilangan kanak-kanak yang kecil, dalam suasana seperti di rumah dan boleh memberi keselesaan kepada kanak-kanak.


2.3       Jenis 3: Perkhidmatan Kebajikan dan Pemulihan

            Terdapat sesetengah pusat jagaan mengambil kanak-kanak untuk tujuan kebajikan dan pemulihan bergantung pada tahap kesukaran yang dimiliki kanak-kanak itu. Program ini asalnya bermula daripada sekolah-sekolah khas untuk kanak-kanak pekak, bisu, atau mengalami kecacatan fizikal pada abad ke-19 (Bailey & Wolery, 1984). Program ini juga dikhaskan kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi semasa perang ke atas kemiskinan yang dijalankan pada tahun 1960-an.

2.4       Jenis 4: Penyelidikan dan Latihan Guru

            Terdapat juga pusat-pusat jagaan yang dijadikan makmal penyelidikan untuk mengkaji perkembangan, psikologi dan pendidikan awal kepada sekumpulan kanak-kanak.Dalam masa yang sama pusat-pusat ini juga menyediakan program persediaan guru kepada pelajar-pelajar universiti mempelajari pelbagai kemahiran yang sesuai untuk berinteraksi dengan kanak-kanak. Walaupun pusat-pusat ini memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga mereka, matlamat asasnya adalah penyelidikan dan penyediaan guru. Perkhidmatan ini mewujudkan beberapa implikasi yang boleh memberi kebaikan dan keburukan kepada keluarga yang mendapatkan perkhidmatan ini ( McBride & Hicks, 1999).

2.5       Jenis 5: Perkhidmatan Pengguna

            Jenis pusat jagaan ini lebih merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh pihak swasta atau persendirian. Oleh sebab keluarga merupakan pelanggan kepada pusat  jagaan kanak-kanak persendirian, maka amatlah wajar ia dikenali sebagai satu perkhidmatan pengguna. Sebagai contoh, ibu bapa membayar perkhidmatan kepada tadika dan prasekolah swasta digunakan sebagai pusat jagaan dan pendidikan anak-anak mereka. Rata-rata ibu bapa dari kalangan golongan pertengahan melihat program persekolahan sebagai satu pelaburan untuk anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran pada masa hadapan. Mereka berasa seronok untuk melibatkan diri dan memberikan kerjasama dalam kelas dan lembaga pengarah sekolah.

3.0       Pembiayaan Program Perkembangan Kanak-kanak

            Sumber kewangan merupakan suatu perkara yang penting dalam pengurusan sesebuah pusat program perkembangan kanak-kanak. Kebanyakan program perkembangan kanak-kanak dibiayai melalui pelbagai kaedah pembiayaan. Secara asasnya perkhidmatan perkembangan kanak-kanak boleh dibiayai melalui tiga cara iaitu:
            3.1       Sokongan kewangan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga kanak-kanak yang                                menggunakan perkhidmatan.
            3.2       Melalui perkongsian dengan agensi-agensi sosial selaku penaja program dan                                    badan-badan korporat yang berminat untuk memberi sumbangan.
            3.3       Sokongan kewangan daripada persatuan-persatuan melalui cukai yang dikenakan                           oleh kerajaan.

            Lally (2005) menyatakan bahawa pelbagai kaedah pembiayaan mencerminkan perbezaan pandangan mengenai tanggungjawab sosial dan hak ke atas kanak-kanak. Beliau menggunakan istilah rasionalisme ekonomi untuk melihat beberapa ciri yang terdapat pada ibu bapa yang memikul tanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Pandangan lain pula ialah instrumentalism di mana terdapat persatuan-persatuan tertentu turut berminat menyumbang kepada program penjagaan kanak-kanak untuk menangani kemungkinan terdapat kanak-kanak yang didera atau kanak-kanak miskin yang akan membesar sehingga menjadi beban dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan Lally dalam perspektif pengayaan sosial, telah menjadi garis panduan kepada beberapa negara seperti Eropah, Australia dan New Zealand dalam membentuk polisi penjagaan kanak-kanak.

3.1       Bayaran oleh Keluarga Sebagai Upah Penjagaan Kanak-kanak
           
            Boleh dikatakan logik sekiranya program perkembangan kanak-kanak memperolehi sumber kewangan daripada bayaran atau caj yang dikenakan ke atas perkhidmatan penjagaan kanak-kanak daripada keluarga yang menggunakan perkhidmatan ini. Oleh sebab itu, adalah wajar program perkembangan kanak-kanak untuk mengenakan yuran perkhidmatan yang agak tinggi bagi menyokong kos sara hidup kakitangannya.
3.2       Program-program Tajaan

            Hakikat menunjukkan bahawa dalam mengiktiraf keperluan untuk perkhidmatan kanak-kanak didapati bahawa terdapat sesetengah keluarga terutamanya keluarga miskin tidak mampu untuk menanggung sepenuhnya kos perkhidmatan tersebut. Maka, terdapat pertubuhan agama dan sivik yang akan menyediakan atau menanggung kos program (Rose, 1999). Antaranya ialah Program-program berasaskan keagamaan yang dibiayai oleh gereja, Program-program penjagaan kanak-kanak yang disokong oleh badan-badan korporat, universiti dan kolej, hospital, dan tentera Amerika Syarikat.

            Semenjak tahun 1830-an lagi, institusi kebajikan telah menyediakan banyak pusat penjagaan kanak-kanak di Amerika Syarikat (Neugebauer, 2006). Pusat ini biasanya ditaja oleh individu-individu dan pertubuhan perniagaan. Pada tahun 1907, sekumpulan usahawan Rome telah menaja pusat jagaan kanak-kanak yang diasaskan Maria Montessori iaitu pelopor awal dalam bidang pendidikan kanak-kanak di Rome, Itali dan dikenali sebagai Casa dei Bambini (Rumah Kanak-kanak) bertujuan untuk melindungi kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Sehingga kini, Casa dei Bambini (Rumah Kanak-kanak) telah menjadi model kepada ribuan sekolah di seluruh dunia (Goffin & Wilson, 2001). Penajaan daripada syarikat-syarikat korporat dilihat bukn sahaja memberi faedah dan kebaikan kepada syarikat terbabit malahan turut memberi kebaikan kepada perkhidmatan keluarga dan kanak-kanak.

3.2.1    Penajaan Program Berasaskan Keagamaan oleh Gereja

            Dalam tahun 1997 sehinggalah tahun 2000, bilangan program penjagaan kanak-kanak di gereja bertambah sebanyak 26 peratus iaitu menunjukkan kadar pertumbuhan melebihi keperluan (14%). Bagi menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat yang mengendalikan program-program perkembangan kanak-kanak, kerajaan persekutuan membuat dasar-dasar baru dengan memberi dana inisiatif kepada gereja-gereja untuk membuka pusat-pusat jagaan kanak-kanak. Beberapa negeri telah memberi pengecualian daripada peraturan-peraturan perlesenan bagi menggalakkan program-program agama bergabung mengendalikan pusat-pusat jagaan ini dan seterusnya meningkatkan keyakinan ibu bapa terhadap program yang disarankan kerajaan.

            Pada tahun 2001, Presiden Amerika Syarikat ketika itu iaitu George W. Bush telah menubuhkan pejabat pengurusan di White House yang mengendalikan program-program berasaskan keagamaan dan memberi inisiatif komuniti bertujuan menggalakkan pertumbuhan program perkembangan kanak-kanak.

3.2.2    Sokongan Badan-badan Korporat kepada Program Penjagaan Kanak-kanak

            Badan-badan korporat telah lama menunjukkan sokongan kepada program-program penjagaan kanak-kanak iaitu semenjak Perang Dunia Kedua lagi apabila undang-undang persekutuan melalui Akta Lanham, membiayai pusat yang menyediakan perkhidmatan penjagaan anak-anak kepada wanita yang diperlukan dalam industri perang. Pusat-pusat ini kebanyakannya dikenali sebagai 'Lanham Act Nursery School'. Penasihat-penasihat bagi pihak kerajaan kepada sekolah-sekolah ini adalah dalam kalangan mereka yang berkemahiran dalam bidang tersebut.

            Inisiatif kerajaan dalam penjagaan kanak-kanak kepada majikan  mula berkembang semula pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an apabila berlaku ledakan kelahiran bayi dan sebilangan besar kaum wanita yang melahirkan anak terlibat dengan sektor pekerjaan. Kebanyakan program-program penjagaan ini melibatkan kerjasama antara kesatuan pekerja dan pekerja daripada sektor awam dan swasta (Hildebrand, 1993). Terdapat beberapa faktor yang mendorong kerajaan memperkenalkan inisitif ini kepada golongan pekerja iaitu:

3.2.2.1 Pengekalan-    
           
            Memastikan pekerja-pekerja yang penting dapat dikekalkan, terutamanya pengurusan tertinggi, para saintis, wanita yang merupakan golongan minoriti juga merupakan matlamat utama untuk dikekalkan dalam perkhidmatan oleh pihak majikan.
3.2.2.2 Perhubungan Awam- 
           
            Syarikat mendapati bahawa keluarga kakitangan mereka menunjukkan gambaran imej yang baik kepada syarikat mereka. Justeru itu, peruntukan-peruntukan untuk program penjagaan kanak-kanak yang ditawarkan boleh menarik minat media terhadap syarikat mereka dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan imej syarikat di mata masyarkat.

3.2.2.3 Produktiviti-

            Satu kajian yang dijalankan oleh Lowa State University pada tahun 2005 menunjukkan bahawa Dasar Pusat Keluarga memberi manfaat kepada ekonomi negara dengan menyumbang produktiviti kepada kedua-dua tenaga kerja semasa dan masa akan datang sekiranya majikan dapat menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak yang berkualiti tinggi. Dalam tempoh jangka masa pendek, kebimbangan berkaitan tempat penjagaan anak dikaitkan dengan tekanan, kurang tumpuan dan tidak semangat dalam kalangan ibu bapa semasa berada di tempat kerja. Dalam tempoh jangka panjang pula, penjagaan yang tidak berkualiti akan menyebabkan perkembangan kognitif dan emosi kanak-kanak terjejas dan memberi kesan kesan kepada mereka apabila mereka pula menjadi pekerja. Dengan kata lain, majikan hendaklah mengambil berat dengan menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak yang berkualiti tinggi kepada pekerja-pekerja mereka.

3.2.2.4 Perolehan-

            Pekerja yang dilatih untuk sesebuah syarikat merupakan aset yang mampu memberi pulangan kewangan. Oleh itu, amat wajar bagi majikan untk mengekalkan pekerjanya yang telah dilatih dan mampu memberi keuntungan kepada syarikat.

3.2.2.5 Ponteng/Ketidakhadiran Bekerja-

            Ponteng atau ketidakhadiran bekerja dapat dikurangkan dengan bantuan program jagaan kanak-kanak. Penjagaan di tempat kerja, penjagaan untuk kanak-kanak yang sakit, dan lain-lain adalah sangat membantu ibu bapa yang bekerja. Sekiranya tidak terdapat perkhidmatan penjagaan kanak-kanak sebelum dan selepas waktu persekolahan, ibu bapa perlu mencari alternatif lain sama ada anak-anak dijaga oleh jiran atau adik-beradik yang lebih besar malahan akan lebih teruk lagi jika kanak-kanak itu terpaksa dibiarkan bersendirian di rumah. Tempoh antara pukul 3 hingga 6 petang merupakan masa yang menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa sekiranya anak-anak ditinggalkan bersendirian di rumah.

3.2.2.6 Semangat-

            Pekerja dan majikan menyatakan bahawa semangat semasa berada di tempat kerja memberikan lebih kemesraan kepada ibu bapa dan anak-anak. Kajian menunjukkan kesukaran mengurus penjagaan anak-anak menyebabkan pekerja mengalami tekanan      dan akan memberi kesan kepada kesihatan dan pekerjaannya.

3.3       Sokongan Kerajaan untuk Program Penjagaan Kanak-kanak

            Kerajaan di Amerika Syarikat memberikan subsidi kepada kos penjagaan kanak-kanak dengan memberi pengurangan  cukai yang dikenakan ke atas keluarga yang bekerja. Selain itu, kerajaan turut menyediakan pembiayaan kepada program-program perkembangan kanak-kanak melalui Tabung Perkembangan dan Penjagaan Kanak-kanak melalui grant berjumlah $750 juta pada tahun 1991. Pada Tahun 2003, jumlah ini bertambah kepada $4.8 billion. Melalui dana ini, kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mendapat makanan tengah hari secara percuma.

4.0       Kerjasama antara Institusi

            Kebanyakan perkhidmatan awal kanak-kanak bekerjasama untuk mengurangkan pertindihan dan memberi pulangan yang maksimum kepada pelaburan masyrakat. Zigler dan Lang (1991) mencadangkan agar menjadikan model kolaborasi Sekolah abad ke-21 sebagai pusat sekolah awam di seluruh awam. Sekolah pertama dalam abad ke-21 mula ditubuhkan di Missouri pada tahun 1988. Sejak itu, lebih daripada 500 program ini ditubuhkan di seluruh negara bagi memastikan program-program pendidikan awal ini berkembang dan seterusnya memberi manfaat yang besar kepada masyarakat.

5.0       Kesimpulan
            Bab ini menggariskan beberapa jenis pusat perkembangan kanak-kanak termasuklah pelaburan modal insan, penjagaan tambahan, kebajikan dan pemulihan, penyelidikan dan penyediaan guru, serta perkhidmatan pengguna.Program persendirian biasanya akan menyediakan dua atau lebih jenis perkhidmatan yang tersebut. Model pembiayaan kepada program-program perkembangan kanak-kanak bergantung semata-mata dengan yuran daripada ibu bapa yang membayar perkhidmatan sehinggalah sumbangan daripada badan-badan korporat dan subsidi daripada kerajaan. Kesimpulannya, dengan adanya sokongan daripada pelbagai pihak diharapkan program perkembangan kanak-kanak akan terus berkembang maju dan berkualiti.


RUJUKAN

Hearron, F. & Hildebrand, V. 2006. Management of Child Development Centers. Edisi ke-6. New York: Pearson Merill/Prentice Hall.


Isu-isu Kontemporari bagi Golongan Pesara/Pencen

Oleh: Zailani Zakaria, Asiah Munajam, Loo Fung Lan, Shahariah Zainal. UKM, Bangi. 2013.


1.0       Pengenalan

Setiap individu akan mengalami perubahan dalam hidup mereka serta melalui pusingan kehidupan. Hidup ini ibarat roda kadang-kadang kita di atas dan kadang-kadang kita di bawah. Samalah juga di dunia pekerjaan, setiap yang bekerja akan mengakhiri bidang pekerjaan mereka pada satu hari nanti. Sama ada secara wajib atau dengan sukarela. Saat-saat ini merupakan perubahan yang amat ketara yang dilalui oleh seseorang individu itu dalam kehidupan mereka.

Setelah mereka bersara banyak perubahan yang akan dilalui dan banyak juga masa yang terluang yang selama ini banyak dipenuhi dengan kerja semata. Semasa bekerja, pekerjaan seseorang itu sering digunakan sebagai petunjuk kepada keupayaannya, status sosio ekonominya, tingkah laku dan tingkat kejayaannya dalam masyarakat. Namun selepas bersara, individu tersebut mengalami kedudukan kewangan yang berkurangan. Mereka tidak dapat lagi berbelanja mewah seperti dahulu. Secara langsung atau tidak, mereka mendapati dirinya kurang atau hilang peluang untuk berinteraksi dengan bekas rakan-rakan sekerja, status social, identiti diri, penghormatan dan penghargaan kendiri.

Pada setiap tahun kita dapati beribu-ribu orang memulakan persaraan mereka tidak kira secara wajib ataupun pilihan. Di Malaysia,  bermula 1 Julai 2008 umur persaraan wajib telah bertambah  dari 56 tahun kepada umur 58 tahun bagi pekerja sektor awam. Pengumuman ini telah diisytiharkan Perdana Menteri pada masa itu,  Tun Abdullah Ahmad Badawi. Semasa pembentangan Belanjawan 2012 di Dewan Rakyat Pada 7 Oktober 2011, YAB Dato' Seri Haji Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak pula mengumumkan peningkatan umur persaraan dari 58 tahun ke 60 Tahun kepada pekerja sektor awam dengan beberapa penambahbaikan faedah persaraan berkuat kuasa pada1 Januari 2012. Kenaikan umur persaraan ini adalah pengorbanan yang harus rakyat lakukan jika mahu mencapai wawasan 2020 serta untuk melestarikan penggunaan sumber manusia yang lebih baik.

            Pada 13 Jun 2012  Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ketika membacakan Rang Undang-undang Umur Persaraan Minimum 2012 buat pertama kali berkata, pekerja sektor swasta hanya boleh bersara wajib setelah mencapai umur 60 tahun iaitu yang ditetapkan sebagai umur persaraan minimum. Majikan juga tidak boleh membersarakan secara pramasa seseorang pekerja yang belum mencapai umur persaraan minimum. Bagaimanapun seseorang pekerja itu boleh bersara apabila mencapai umur persaraan pilihan yang telah dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif. Rang undang-undang ini turut memperincikan bahawa pekerja yang dibersarakan secara pramasa boleh mengadu secara bertulis kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja dalam tempoh 60 hari dari tarikh persaraan.

            Justeru itu, dengan meningkatnya umur persaraan membolehkan bakal pesara membuat pilihan sama ada ingin bersara awal atau sebaliknya. Selepas seseorang mula menjejakkan kaki ke alam persaraan mereka akan mengalami transisi  atau perubahan kepada kehidupan mereka.  Antara proses transisi yang akan dialami oleh golongan pesara seperti perubahan penyesuaian psikologi, kewangan, kerjaya dan sebagainya. Sekiranya keadaan ini  dibiarkan berterusan ia mungkin akan mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat selain daripada masalah-masalah sosial yang lain.

Pernyataan ini turut disokong  George, Fillenbaum & Palmore (1984), yang menyatakan bahawa persaraan akan membawa banyak perubahan di antaranya ialah kekurangan pendapatan, kehilangan struktur dan amalan harian, kehilangan interaksi dengan rakan sekerja, kehilangan status sosial, penghormatan, identiti dan rasa kejayaan. Dapatan kajian menunjukkan  persaraan itu sendiri mempunyai kesan yang kecil ke atas pesara tetapi sebaliknya perubahan seperti yang dinyatakan banyak mempengaruhi kehidupan pesara, sama ada ke arah kehidupan yang lebih baik atau sebaliknya.

Selain itu, persaraan membawa perspektif yang berbeza-beza bagi setiap individu. Sesetengah individu beranggapan bahawa persaraan merupakan masa yang amat ditunggu-tunggu oleh mereka kerana setelah beberapa tahun mereka bekerja, kini tiba masa untuk mereka berehat pula. Namun ada sesetengah pula beranggapan persaraan merupakan sesuatu yang mereka takuti kerana ini menunjukkan mereka sudah tua dan akan merasakan ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan mereka. Individu-individu seperti inilah yang tidak dapat menerima dan menghadapi hakikat yang sebenar bahawa mereka sudah bersara dan tidak perlu bekerja lagi.

2.0       Definisi Persaraan

Takrifan  persaraan sentiasa berubah-ubah dan sering menimbulkan kekeliruan. Persaraan kebiasaannya dianggap sebagai akhir pengakhiran kepada sesuatu pekerjaan dan  permulaan usia tua. Oleh kerana kualiti kehidupan dan tahap kesihatan adalah lebih baik dan jangka hayat juga semakin panjang, maka ramai berpendapat bahawa  persaraan sebagai satu peluang besar untuk mereka melakukan perkara-perkara baru dan mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan mereka (Williams 2005).

            Williams (2005), memberikan dua definisi persaraan kerana kedua-duanya merupakan komponen yang penting dalam memberi pengertian kepada istilah persaraan iaitu yang pertama ialah praktikal dan yang kedua ialah memberi tumpuan kepada tuntutan emosi semasa bersara. Menurutnya lagi, pada peringkat praktikal,  persaraan adalah merupakan peringkat di mana berlaku perubahan kerjaya apabila seseorang tidak lagi perlu bekerja sepenuh masa dan bebas memilih corak hidup yang diingini. Persaraan mempunyai semua ciri praktikal apabila kerjaya mula berubah, seperti keperluan untuk melakukan perancangan, keperluan untuk belajar tentang kekuatan dan keutamaan kendiri, keperluan untuk rangkaian, perubahan dalam pendapatan, keperluan untuk mencuba dan membuat pilihan ke atas perkara-perkara baru.

            Pada peringkat emosi, persaraan adalah satu proses membiarkan pergi dan seterusnya menerima pembaharuan dalam kerjaya baru pula. Emosi yang dirasai semasa bersara umpama perasaan yang dialami oleh mereka yang pertama kali sampai ke sebuah negara asing yang tidak pernah dilawati sebelum ini. Pada mulanya mungkin bermacam-macam perasaan muncul seperti takut, tidak keruan, dan keliru namun apabila telah biasa dengan keadaan baru itu maka perasaan seronok pula akan muncul. Peralihan emosi persaraan biasanya akan mengambil antara masa enam hingga lebih daripada lapan belas bulan sehingga betul-betul dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru.

            Gustman dan Steinmeier (2000), Status persaraan dianggap sebagai tempoh untuk  keluar daripada pasaran kerja atau sebagai menentukan pendapatan pada hari tua sedangkan sumber pendapatan semasa hari tua masih lagi dianggap penting oleh sesetengah individu. Selain itu, persaraan juga boleh ditakrifkan sebagai penerimaan faedah persaraan, satu konsep yang dilaksanakan agar dapat memberi faedah kepada mereka yang bersara. Persaraan memberikan kesan langsung dalam kehidupan individu kerana sumber pendapatan akan terjejas. Skim pencen  merupakan antara sumber kewangan golongan warga tua, namun skim ini hanya terhad dinikmati oleh penjawat awam atau segelintir kecil pekerja sektor swasta kerana terlalu sedikit majikan di sektor swasta yang menawarkan skim ini.

            Teori dan kajian empirikal menunjukkan konsep persaraan ditakrifkan kepada beberapa pengertian iaitu   separa bersara, bersara secara sukarela, penerima pencen, dan bersara awal. Persaraan adalah satu proses dan bukannya suatu  peristiwa atau keadaan yang dialami seseorang pada satu-satu masa tertentu sahaja. Secara keseluruhannya, konsep persaraan memberi maksud kepada beberapa perkara dalam banyak keadaan.(Beehr dan Adams  2003). 

            Morgan (2011 ) mengenal pasti pengertian persaraan dan membahagikannya kepada dua definisi sebagaimana yang dinyatakan Atchley (1976) dan  Ekerdt dan De Viney (1990). Atchley (1976) mendefinisikan  persaraan kepada beberapa pengertian iaitu boleh merujuk kepada peristiwa atau upacara, Satu fasa dalam kitaran hidup manusia sebagai persediaan untuk  meninggalkan bidang pekerjaan, proses berpisah daripada peranan sosial atau pekerjaan.  Menurutnya lagi, berdasarkan apa yang dilihat kebanyakan pesara tidak meninggalkan dunia pekerjaan sepenuhnya sebaliknya mereka masih lagi bekerja selepas bersara sama ada bekerja sepenuh masa ataupun hanya bekerja secara sambilan.

            Selain itu, Ekerdt dan De Viney (1990) menggariskan empat petunjuk yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji untuk menunjukkan sama ada seseorang itu bersara atau sebaliknya: menerima pencen, berhenti kerja sepenuhnya, keluar dari bidang pekerjaan utama atau kerjaya golongan dewasa dan menunjukkan pengurangan yang signifikan kepada waktu kerja. Persaraan juga membawa maksud berhenti daripada dunia pekerjaan, bergantung pada pencen atau pendapatan daripada pertubuhan keselamatan sosial, telah mencapai peringkat umur tertentu yang mewajibkan bersara, mempunyai pengenalan diri sebagai pesara dan kurangnya waktu bekerja berbanding sebagai pekerja sepenuh masa (Maglin & Radosh 2003).

            Menurut Saari Ahmad  (2011), persaraan merupakan satu bentuk penghijrahan di mana individu mengalami perubahan alam kerjayanya daripada bekerja untuk mendapat upah kepada persekitaran tidak bekerja dan tiada upah. Individu yang bersara pastinya akan mengalami  perubahan dalam kehidupannya. Perubahan persekitaran kehidupan ini akan memberi kesan atau impak tertentu kepada diri individu merangkumi pemikiran, emosi dan tingkah laku.

            Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia mentakrifkan pesara sebagai  pegawai yang telah diberi taraf berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 227 atau pekerja berpencen di bawah Seksyen 6 Akta 239, atau yang disifatkan sebagai pegawai berpencen di bawah Seksyen 8 Akta 227 atau pekerja berpencen di bawah Seksyen 7 Akta 239. Ini bermakna kakitangan sektor awam yang bersara dan memilih skim pencen akan menerima pencen bulanan.

 3.0       Persediaan Sebelum Menghadapi Persaraan

Sering  kali ahli psikologi dapati bahawa sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh bakal pesara dan juga pesara ialah mereka tidak didedahkan persediaan untuk menghadapi bersara. Di negara-negara maju soal persaraan diambil kira dengan teliti. Ini ditambah dengan hakikat bahawa umur pesara sekarang semakin meningkat hasil kemajuan ilmu perubatan.  Malaysia juga tidak terlepas daripada hakikat ini. Oleh itu, jangka hayat seseorang akan bertambah dan jika dulu jangka hayat selepas bersara agak pendek tetapi sekarang meningkat sehingga  20 atau 30 tahun selepas bersara (Khairol Anuar 2008).
            Bersara boleh menjadi peringkat yang menyeronokkan dalam hidup seseorang. Ada yang merancang untuk bekerja hingga berumur 45 tahun, dan selepas itu mahu menghabiskan umur mereka dengan bersantai di pantai atau mengelilingi dunia. Untuk bersara awal,  sudah pasti bergantung kepada berapa banyak wang yang berjaya dikumpulkan di sepanjang tempoh bekerja  dan ini biasanya bergantung kepada kebijaksanaan merancang persediaan untuk bersara. Penting untuk memiliki perancangan asas persaraan  dan mengemas kini perancangan itu secara berkala dari segi kewangan atau lain-lain. (Chris 2013).
            FOMCA dalam ceramahnya mengenai persaraan menyatakan  persaraan adalah masa apabila anda tidak lagi memperoleh pendapatan daripada gaji, sebaliknya anda akan bergantung kepada simpanan dalam KWSP, pelan persaraan yang lain, pendapatan pelaburan atau pendapatan daripada pekerjaan sambilan. Memandangkan wang KWSP sahaja tidak mencukupi untuk menampung keperluan semasa bersara, maka setiap pengguna harus memikirkan secara terperinci tentang perancangan mereka apabila bersara. Persediaan persaraan sebaik-baiknya bermula sebaik sahaja bekerja dan terus melabur sehingga bersara untuk memastikan pendapatan yang mencukupi apabila bersara.
            Persediaan untuk menempuh hari-hari persaraan memerlukan perancangan rapi dan persiapan mental yang secukupnya. Dari sudut kewangan, sebelum bersara lagi kita harus melihatnya sebagai keperluan jangka panjang. Begitu juga dari aspek kesihatan, pastikan anda tahu sumber mana yang boleh di cari, sama ada insurans dan sebagainya. Sekiranya anda seorang bekas pegawai kerajaan, rawatan untuk penyakit dibiayai oleh kerajaan tetapi bagi mereka yang bukan pegawai kerajaan, kos rawatan penyakit mungkin tinggi sekiranya kerap keluar masuk hospital.
            Memetik rencana Utusan Malaysia bertarikh 25 Januari 2011, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh oleh Syarikat Axa Affin Life Insurance Berhad dalam Laporan Skop Persaraan Axa 2010 menunjukkan sebanyak 38 peratus pekerja mula bersedia untuk bersara apabila umur mereka menjangkau 40 tahun dan selebihnya hanya mula melakukan persediaan bila usia menjelang 50 tahun. Hanya 14 peratus pekerja yang pasti tentang pendapatan mereka selepas bersara manakala 37 peratus lagi berupaya memikirkan pencen mereka mencukupi untuk kehidupan selepas bersara nanti. Kajian juga menunjukkan bahawa tiada desakan bagi rakyat Malaysia untuk melakukan perancangan bersara mereka terlalu awal. Biasanya mereka yang mula merancang apabila mempunyai anak ataupun kerana sudah mempunyai perancangan untuk berkahwin.
            Shaharnah (2009) menyatakan tahap kesedaran menabung untuk kehidupan selepas persaraan di Malaysia yang umur persaraan dalam kalangan rakyatnya ialah antara 50 hingga 55 tahun masih rendah berbanding negara lain.  Terdapat segelintir rakyat Malaysia bersedia untuk terus bekerja walaupun selepas umur persaraan wajib dengan menyambung kontrak. Berdasarkan pemerhatian, mereka masih mahu menyumbang tenaga bekerja sehingga usia 61 tahun atau lebih, sama ada kerana sememangnya suka bekerja atau memerlukan pendapatan untuk sara hidup.

            Ng dan Tey (2006) dalam kajian ke atas 1142 warga emas di bandar mendapati mereka yang sudah mencapai umur bersara bersedia untuk bekerja atau  aktif  di  dalam  aktiviti ekonomi  sekiranya  kesihatan  mereka  baik  dan  bagi  yang tidak mempunyai sumber pendapatan, bekerja selepas bersara menjadi satu keperluan. Malah terdapat  responden  yang  sanggup  mempelajari  teknologi  baru  dengan  menghadiri  latihan kemahiran atau kursus pra-persaraan semata-mata bagi memenuhi keperluan pasaran buruh.     

            Persaraan bukanlah penamat untuk segalanya, jika anda masih lagi mampu dan aktif anda boleh ikut persatuan-persatuan yang di sediakan untuk memenuhi masa, Lantaran itu, persediaan yang secukupnya amat diperlukan bagi menempuh alam persaraan.Ini kerana golongan pesara mempunyai banyak pengalaman yang seharusnya dapat dicurahkan dan dikongsi bersama golongan generasi muda. Pokok pangkalnya, lagi awal anda merancang persaraan anda, lagi cerah masa depan persaraan anda.

 4.0       Punca-Punca Persaraan

Umur persaraan wajib di kalangan rakyat Malaysia adalah pada usia 60 tahun, namun ada segelintir pekerja mengambil keputusan sama ada untuk berhenti awal iaitu sebelum 58 tahun dan ada juga menyimpan hasrat untuk menyambung kontrak bekerja selepas berusia 60 tahun. Terdapat beberapa punca dan sebab yang mempengaruhi tindakan dan pemikiran seseorang individu untuk membuat keputusan sama ada untuk berhenti bekerja sebelum tempoh persaraan wajib dan sebaliknya.

 Menurut  Ucello & Rix (1998), pekerja yang mempunyai masalah kesihatan lebih cenderung untuk bersara lebih awal daripada umur persaraan wajib mereka. Selain itu, pekerja yang memerlukan kekuatan fizikal dan anggota badan untuk menjalankan tugasan harian mereka juga lebih berpotensi mengambil keputusan untuk berhenti bekerja lebih awal daripada golongan pekerja yang tidak memerlukan kekuatan tersebut. Ini kerana, semakin meningkat usia seseorang manusia, kekuatan fizikal dan tubuh badan mereka semakin berkurangan dan menyebabkan pekerja tersebut tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan sehabis baik dan dikhuatiri akan memudaratkan kesihatan diri sendiri jika ingin meneruskan kerjaya mereka.

Oleh yang sedemikian, sebahagian daripada golongan tersebut mengambil keputusan untuk bersara awal daripada tempoh bersara wajib. Contoh pekerjaan yang memerlukan kekuatan fizikal adalah seperti tentera, buruh kasar, mereka yang terlibat dalam aktiviti perlombongan dan sebagainya. Pekerjaan tersebut memerlukan ketangkasan dan stamina yang tinggi untuk menjalankan tanggungjawab harian mereka. Jika seseorang tentera tidak mempunyai kekuatan tubuh badan yang tinggi, individu tersebut mungkin tidak mampu mempertahankan negara dengan baik dan akan membahayakan kesihatan dan negara jika individu dihantar ke medan perang kerana stamina yang ada tidak mencukupi untuk melawan musuh-musuh yang jauh lebih tangkas.

Menurut  Joo dan Pauwels (2002), status perkahwinan seseorang pekerja juga mempengaruhi keputusan untuk berhenti bekerja. Hasil kajian yang dijalankan oleh Szinovacz and  De Viney (2000), pasangan suami isteri yang kedua - duanya bekerja lebih cenderung untuk bersara dan tidak menyambung kontrak pekerjaan kerana mereka memandang persaraan itu mampu menampung ekonomi dan perbelanjaan harian selepas bersara. Contohnya, suami akan cenderung berhenti bersara jika isterinya mempunyai sejarah latar belakang pekerjaan yang lama kerana ia menggambarkan wang insentif yang bakal diterima oleh isterinya adalah banyak dan mampu untuk menampung kehidupan mereka selepas bersara.

Bagi wanita pula, mereka bergantung kepada pendapatan suami dalam membuat keputusan untuk bersara. Misalnya jika pendapatan suami agak lumayan dan mampu untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga, kaum wanita akan lebih cenderung untuk bersara awal untuk menjaga anak-anak, menjaga saudara yang sakit dan komitmen keluarga yang lain. Namun bagi golongan kaum wanita yang tidak berkahwin, mereka lebih berminat untuk menyambung kontrak pekerjaan selepas tamat tempoh perkhidmatan. Ini kerana bagi sesetengah kaum wanita yang tidak berkahwin, mereka merasakan pekerjaan itu boleh mendatangkan kepuasan hidup dan mereka lebih komited terhadap karier daripada golongan wanita yang berkahwin.

Hal ini demikian kerana  mereka tidak mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarga dan mereka lebih banyak meluangkan masa menjalankan tugasan harian. Jika golongan ini berhenti bekerja, mereka mungkin akan berasa bosan kerana tidak mempunyai suami dan anak- anak untuk berkongsi dan menjalani kehidupan harian selepas bersara. Oleh sebab itu, golongan tersebut lebih teruja untuk menyambung kontrak pekerjaan selepas bersara kerana mereka akan sentiasa sibuk dengan tugasan harian, bertemu dengan rakan sejawat di tempat kerja, berkongsi pengalaman dan tidak akan lagi berasa bosan dan sunyi.

Selain itu, menurut Zappala' et al. (2008) pekerja yang menjalankan tugasan harian yang sama dan tidak mempunyai kepelbagaian dalam pekerjaan harian lebih berpotensi untuk bersara awal daripada mereka yang mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Pekerja yang menjalankan tugasan harian yang sama mungkin mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah kerana mereka merasa bosan menjalankan kerja yang sama dan berulang setiap hari. Selain itu, pemikiran dan mentaliti mereka juga tidak berkembang, pengalaman kerja yang tidak merangkumi aspek yang luas berbanding dengan mereka yang mempunyai tugasan harian yang mencabar dan memerlukan keupayaan yang tinggi.

Kajian juga menunjukkan bahawa golongan professional dan berpendapatan tinggi lebih cenderung untuk menyambung kontrak pekerjaan daripada golongan yang berpendapatan rendah.Ini disebabkan golongan yang berprofil tinggi mempunyai kepuasan kerja yang tinggi dan merasakan bahawa mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang besar dalam organisasi dalam menentukan hala tuju dan kejayaan organisasi tersebut.

Selain itu, sebahagian golongan professional juga telah mencapai tangga gaji yang tertinggi sebelum bersara. Oleh sebab itu, jika mereka menyambung kontrak pekerjaan, mereka akan menikmati bayaran gaji yang tertinggi dan dapat menampung gaya hidup yang mewah. Sebahagian golongan profesional akan merasa tertekan apabila mereka kehilangan pekerjaan selepas bersara kerana wang pencen yang diterima tidak mencukupi untuk menampung gaya hidup mewah sebelum mereka bersara. Maka, ramai di antara mereka mengambil keputusan untuk menyambung kontrak pekerjaan. Selain itu, kebarangkalian golongan yang mendapat pencen lepas bersara untuk menyambung pekerjaan mereka adalah lebih rendah daripada golongan yang tidak mendapat gaji selepas bersara.

Bagi kakitangan kerajaan mereka mempunyai skim pencen, manakala pekerja swasta mencarum  wajib di dalam Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP) sebagai bekalan simpanan  hari tua selain pembelian saham dan bon. Alternatif boleh dilakukan dengan menambah simpanan hari tua menerusi skim insurans persaraan. Namun, di negara ini kesedaran menabung bagi skim persaraan itu masih rendah.

Para ekonomi dan pengurus kewangan dapat memberitahu bahawa seorang yang menjalani hidup yang sederhana tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk menghadapi dunia persaraan dalam keadaan selesa. Golongan yang tidak mempunyai asset, wang simpanan yang banyak dan mencukupi untuk menampung kehidupan selepas bersara juga lebih cenderung untuk menyambung kontrak pekerjaan. Ini disebabkan wang yang diperlukan untuk memenuhi keperluan harian khususnya makanan dan pakaian, selain membayar bil tidak mencukupi. Pekerja yang ingin bersara awal perlu perancangan awal dengan melakukan tabungan simpanan supaya dapat menempuh alam persaraan dengan tenang dan berkeyakinan kerana mempunyai kedudukan kewangan yang agak kukuh dan stabil.

Faktor persekitaran di tempat kerja juga memainkan peranan penting dalam membuat keputusan untuk bersara awal. Jarak perjalanan yang jauh dan kesesakan lalu lintas di jalan raya untuk menuju ke tempat kerja juga turut menyumbang dalam pembuatan keputusan bersara. Contohnya jika seseorang pekerja terpaksa berulang alik ke tempat kerja yang jauh dan tidak dapat membuat pertukaran ke tempat kerja yang berhampiran dengan kediaman, mereka akan lebih cenderung untuk bersara awal. Ini disebabkan oleh kos pengangkutan yang mahal, keletihan semasa memandu kenderaan, tidak dapat meluangkan masa dengan keluarga kerana terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dan lain-lain lagi.

5.0       Isu-isu Pesara/Orang Pencen

Setiap individu melalui peringkat kehidupan yang berbeza-beza, menghadapi situasi yang berlainan dan mengalami pengalaman baru setiap hari. Pengurusan kewangan yang bijak dapat membantu kita melalui peringkat-peringkat kehidupan yang berbeza ini. Lazimnya seorang pesara memerlukan lebih kurang 60% daripada gaji terakhir beliau untuk mengekalkan taraf hidupnya pada masa persaraannya. kajian-kajian lepas yang dilakukan menunjukkan bahawa persaraan itu sendiri memberi kesan yang kecil ke atas pesara tetapi sebaliknya perubahan seperti yang dinyatakan di atas banyak mempengaruhi kehidupan pesara, sama ada ke arah kehidupan yang lebih baik atau sebaliknya (George, Fillenbaum  & Palmore,1984).

5.1       Status Ekonomi Selepas Persaraan

Ini adalah beberapa soalan yang ditanya oleh pesara kepada diri mereka sebelum mereka memasuki tahun-tahun persaraan mereka.

"Apa yang saya akan lakukan?"
"Siapa dan di mana rakan-rakan saya?"
"Siapa yang mengambil berat tentang saya?"
"Adakah sesiapa yang memahami apa yang berlaku kepada saya?"

            Tekanan atau kebimbangan yang berkaitan dengan persaraan sebenarnya bermula pada tahun-tahun sebelum bersara. Apabila masa kita muda, konsep bersara adalah jauh dan diberi sedikit perhatian, namun kita juga menganggap adalah hak kita untuk mempunyai persaraan yang lebih baik. Apabila masa semakin dekat dengan tahun persaraan, bagaimanapun, rasa gerak hati dan azab boleh menetapkan sebagai kita menghadapi realiti bahawa tahun bekerja kami akan berakhir. Persaraan sering dianggap sama seperti kematian dalam banyak konteks, ia sebagai akhir hayat produktif. Ini menyebabkan ramai daripada kita mengelak untuk berbincang atau berfikir secara rasional tentang persaraan kita sendiri, apatah lagi merancang bagaimana kita akan menghadapinya. Ini hanya akan menghasilkan tekanan yang lebih teruk daripada ia perlu.

            Pertimbangan utama yang perlu adalah pertimbangan ekonomi, terutamanya keupayaan untuk mengekalkan standard hidup setanding dengan tahun bekerja seseorang individu. Ramai pesara kecewa apabila mereka mengetahui bahawa standarad hidup merek jauh kurang daripada yang mereka harapkan. Sebahagian besar pesara hari ini hanya mempunyai sejumlah pencen yang kecil. Bagaimanapun, jarang ada yang sepadan dengan pendapatan pada peringkat tengah dan akhir tahun-tahun bekerja. Akibatnya, terdapat banyak pesara yang berpotensi telah dipaksa untuk terus bekerja untuk mengekalkan gaya hidup pada ‘usia emas’ mereka.

            Peningkatan  jangka  hayat  penduduk  telah  menarik  minat  ahli  ekonomi  dan psikologi membuat pelbagai kajian  mengenai golongan warga emas.  Isu  yang selalu difokuskan ialah mengenai kesihatan dan pendapatan. Warga emas sering dikategorikan sebagai ‘economically vulnerable’ disebabkan oleh pendapatan yang semakin berkurang  selepas  usia  persaraan  dan ketidakupayaan  untuk  bekerja  atas  alasan  kesihatan  yang  tidak  mengizinkan.  Berdasarkan laporan Rancangan Malaysia Ke-8, isi rumah yang diketuai oleh warga emas 65 tahun ke atas mengalami  insiden  kemiskinan  yang  tinggi  iaitu  22.7  peratus.  Choudhry dan Leonesio (1997) menyatakan kemungkinan  untuk  warga emas wanita hidup dalam kemiskinan adalah dua kali ganda lebih tinggi daripada warga emas lelaki.

            Norlaila et al. (2009) menyatakan bahawa masalah  kesihatan  dan  pendapatan  tidak  mencukupi  merupakan  dua  masalah  utama  yang dihadapi oleh  warga tua sama ada lelaki atau wanita. Masalah pendapatan yang tidak cukup lebih ketara bagi golongan pesara  yang masih menanggung anak-anak dan mempunyai pinjaman  yang  belum  dilangsaikan.


Kes 1:

Phil A. adalah penyelia kakitangan daerah yang berpengalaman. Bulan pertama  selepas Phil A. bersara, dia tidak berasa kenyataan bahawa dia tidak akan kembali bekerja lagi, dia hanya berasa seperti percutian sebulan. Tetapi kemudian Phil bangun satu pagi dan menyedari bahawa dia tidak akan kembali bekerja lagi. Dia menghabiskan bahagian besar daripada hidupnya dalam kerja untuk menyara keluarga adalah satu perkara yang utama dalam hidupnya. Tetapi dengan tiba-tiba Phil bersara dan berhenti bekerja, dia kehilangan sasaran dan objektifnya yang telah dia berusaha sepanjang umur yang lalu. Perasaan ini seperti apabila seorang yang bujang dan mempunyai sekumpulan lelaki yang bersama-sama dengan dan kemudian satu daripada lelaki berkahwin. Dia tidak lagi menjadi anggota kumpulan itu, dia berasa dia dibuang oleh kumpulan. Itulah sama seperti apa yang pesara merasakan - dia orang buangan, dan dia tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan kembali masuk kepada kumpulannya yang sedia ada. Phil tidak sesuai dengan mana-mana lelaki yang masih bekerja kerana dia tidak boleh bercakap mengenai perkara-perkara harian mereka. Satu-satunya perkara yang dia boleh bercakap adalah tentang perkara-perkara yang berlaku pada masa lalu. Beberapa pesara membuka perniagaan kecil atau cuba untuk mencipta kerjaya baru. Satu lelaki membeli sebuah dusun dan menghabiskan semua masa menjaga pokok-pokok itu. Dia masih membuat wang dan produktif melakukan sesuatu.

            Kebanyakan pekerja hanya mengambil berat tentang perkara-perkara sehari demi hari. Mereka berpendapat bahawa persaraan merupakan perkara yang sangat jauh dan abstrak. Sehingga hari persaraan tiba-tiba datang. Mereka tidak bersedia untuk persaraan. Mungkin mereka menghabiskan bulan pertama atau dua untuk membaiki atau menghiaskan rumah, tetapi apabila semua kerja rumah telah disiapkan, maka apa lagi? Banyak lelaki mengatakan "Saya akan bermain golf setiap hari ". Ia jarang berlaku sebegitu. Dengan siapa mereka akan bermain 3 atau 4 kali seminggu? Sedangkan kebanyakan orang masih bekerja dan tidak mempunyai masa. Terdapat pesara-pesara yang tidak membuat perancangan persaraan dengan baik, mereka kelihatan hidup dalam keadakan serba kekurangan. Mereka seolah-olah tidak dapat mengawal kehidupan mereka dan masuk ke peringkat yang baru.

5.2       Dilema Penjagaan Kesihatan

Isu utama untuk warga emas hari ini adalah kos penjagaan kesihatan yang meningkat. Peningkatan kos perbelanjaan penjagaan kesihatan yang seolah-olah tidak terkawal telah meningkat dua kali ganda dalam tempoh lima tahun sahaja. Sebagai contoh, di US, kini terdapat lebih daripada 33 juta penerima manfaat ‘Medicare’, dan bilangan ini terus meningkat sebanyak kira-kira 15% setiap tahun. Pembiayaan untuk manfaat ini adalah menjadi agak rapuh, dan bergantung terutamanya kepada cukai gaji daripada 138 juta pekerja. Ini mengambil cukai yang dibayar oleh empat pekerja aktif untuk membayar kos penjagaan kesihatan setiap penerima ‘Medicare’. Memandangkan keadaan demografi semasa ini, masa depan mereka adalah tiada penentu. Bilangan warga emas akan melonjak sebagai usia ‘Baby Boomers’ dan kelihatan bahawa wang yang ada akan habis dalam tempoh 15 tahun akan datang! Jika sistem semasa gagal seperti diramalkan, warga tua akan dipaksa untuk menggunakan simpanan mereka dan atau aset untuk membiayai kos penjagaan kesihatan mereka sendiri.

5.3       Tekanan Perasaan

Berbeza dengan generasi yang lalu, pekerja pertengahan umur hari ini mungkin mendapati persaraan adalah lebih sukar difahami. Pekerja hari ini adalah mudah beralih dan tidak sebagaimana dahulu yang mungkin menghabiskan keseluruhan kerjaya mereka dengan organisasi yang sama. Penyusunan semula korporat, penutupan loji, teknologi berubah dan pasaran beralih telah menjejas secara mendadak tempoh masa orang tinggal di tempat kerja yang sama. Ini secara langsung memberi kesan kepada pembiayaan pencen dan boleh membatalkan kelayakan seseorang untuk mendapat faedah pencen.

            Menurut Khairul Azhar (2012), beberapa isu berkaitan kesihatan mental dalam kalangan warga tua atau golongan pesara dikenal pasti berpunca dari beberapa faktor. Pertama, corak personaliti dan cara berfikir individu sememangnya memberi kesan kepada mereka untuk bertindak balas terhadap persekitaran ketika menempuhi kehidupan di usia lanjut mereka. Personaliti dan pemikiran yang telah terbentuk pada sebelumnya memerlukan penyesuaian ketika di usia tua. Ini memerlukan warga tua untuk bersikap terbuka dan sentiasa dalam keadaan bersedia untuk berdepan dengan pelbagai kemungkinan komplikasi akibat usia tua. Akan timbul masalah apabila mereka gagal menyesuaikan diri dengan kehidupan di usia tua.
            Selain itu, terdapat individu warga tua yang berasa amat tertekan dengan kemerosotan fungsi kognitif, emosi, fizikal dan tingkah laku akibat dari proses penuaan ini sehingga ke tahap sukar untuk menerimanya, di samping belenggu pelbagai penyakit akibat tua. Semua isu ini wajar diberi perhatian yang baik bagi membantu mereka mengekalkan tahap kesihatan mental yang sempurna ketika di usia tua.
            Seterusnya, pengalaman dan peristiwa negatif kehidupan silam turut mempengaruhi tahap kesihatan mental warga tua. Peristiwa traumatik seperti penyakit yang telah lama dihidapi, sejarah penyakit mental lain, pengalaman pernah menjadi mangsa jenayah, buli, dera dan sebagainya akan menjejaskan kestabilan mental mereka. Ia akan muncul kembali dalam bentuk imbasan-imbasan memori yang tidak terkawal dan amat mengganggu mereka. Dalam peringkat ini, mereka amat memerlukan rawatan dan sokongan bagi mengatasinya. Begitu juga, pada peringkat ini, pelbagai penyakit berkaitan lanjut usia seperti delirium, dementia atau nyanyuk, masalah lupa atau amnesia, sering terjadi.
            Walaupun masalah seperti ini tidak dapat dipulihkan sepenuhnya seperti sedia kala, namun terdapat kaedah rawatan yang sesuai bagi membantu mereka mempelajari dan mengekalkan fungsi berkaitan agar dapat menjalani kehidupan di hari tua dengan cara yang lebih baik lagi. Memandangkan pertambahan bilangan warga tua yang amat drastik, kemudahan perkhidmatan kesihatan mental golongan ini perlu menjangkaui konteks hospital dan pusat-pusat kesihatan konvensional. Cara dan kaedah baru perlu diperkenalkan seperti menyediakan perkhidmatan di peringkat keluarga dan komuniti. Namun, bersediakan sektor perkhidmatan kesihatan negara kita ke arah itu?

5.4       Menghadapi Kematian

Menyediakan diri untuk tahun-tahun selepas persaraan dan sebelum kematian adalah penting. ‘Tahun Emas’ bagi warga emas adalah penuh dengan cabaran dan peralihan. Mereka mungkin mengalami keseksaan penyakit dan memerlukan perbelanjaan perubatan yang tidak dapat dijangkakan. Mereka juga perlu menghadapi kenyatan kematian kawan-kawan baik yang berterusan, termasuk pasangan yang dikasihi seumur hidup. Penagalaman-pengalaman ini akan mengganggu emosi dan permikiran mereka dalam kehidupan ‘tahun emas’ mereka.

            Pelarasan kewangan utama perlu dilakukan dengan perncangan. Pesara dihendaki menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang berbeza sama sekali dengan yang sebelumnya. Mereka perlu membina sistem sokongan rakan-rakan dan keluarga, seperti perancangan awal dan menjangkakan apa yang mungkin berlaku. Mereaka perlu menghadapi kenyataan hidup iaitu kematian.

            Penulisan wasiat dan menjangkakan keperluan yang masih hidup pasangan dan ahli keluarga perlu ditangani! Membuat pengaturan pengebumian terlebih dahulu, sebenarnya adalah perkara yang sangat bertimbang rasa dilakukan untuk ahli keluarga yang mashi hidup. Mengetahui bahawa mereka telah melakukan semua yang boleh mengenai penjagaan akhir tahun adalah cara yang sangat sihat menghadapi realiti terhadap kematian sendiri. Semua aspek kehidupan persaraan perlu dibincangkan secara terbuka dengan ahli keluarga dan kawan-kawan rapat. Kebanyakan tekanan psikologi yang dikaitkan dengan "usia emas" ini boleh dikurangkan dengan ketara jika perancangan yang pragmatik diadakan, dikongsi dan dilaksanakan sebelum persaraan.

5.5       Ancaman kepada Kestabilan Perkahwinan

Persaraan membawa perubahan kepada cara hidup yang lama diamalkan oleh pasangan suami isteri. Perubahan ini mungkin mengancam kestabilan dan keharmonian dalam perkahwinan. Ini berlaku apabila salah satu dari pasangan yang telah bersara atau merancang untuk bersara, manakala yang lain mahu terus bekerja. Idea mengenai gaya hidup persaraan yang mungkin bercanggah, contohnya, satu pasangan mungkin mahu terus sibuk dengan pelancongan, hobi dan kerja-kerja sukarela, manakala yang lain hanya mahu melakukan rutin harian yang lebih santai.

            Pada mulanya, ia adalah sukar untuk menentukan perlu menghabiskan berapa banyak masa bersama-sama. Terutama dengan kes yang jika salah satu dari pasangan adalah aktif dalam sosial, manakala yang lain satu adalah lebih introspektif. Dalam senario ini, salah satu yang aktif sosial mungkin berasa diabaikan, manakala salah satu yang introspektif dapat berasa ruang peribadinya diganggu. Sesetengah orang mungkin cuba melakukan segala-galanya sebagai pasangan, tetapi kekurangan ruang peribadi boleh menyebabkan tekanan dan konflik hubungan antara pasangan itu.

            Seterusnya, perkahwinan yang stabil boleh terjejas akibat perubahan hidup yang disebabkan oleh persaraan. Perancangan hidup bersama-sama dengan pasangan merupakan bahagian kesediaan yang penting bagi persaraan. Kebersamaan boleh mengambil makna yang baru apabila terutama apabila masa pasangan bersama adalah terhad semasa dalam kehidupan kerja yang lalu. Seorang isteri yang tidak bekerja di luar rumah mungkin berasa bahawa ruang dan masa peribadi telah diganggu apabila suaminya berada di rumah selama-lamanya. Di samping itu, bagi pasangan yang kedua-dua suami isteri yang bekerja akan berlaku percanggahan pendapat tentang keutamaan keperluan dan ruang peribadi selepas bersara.

            Kisah suami isteri yang sudah lama mendirikan rumah tangga dan bercerai mungkin sudah menjadi cerita biasa. Namun, perceraian yang berlaku itu mungkin boleh menjadi episod sedih dan malang kepada wanita itu jika berkahwin dengan seorang penjawat awam yang hampir mencecah tempoh persaraan. Bayangkan nasib dan perasaan bekas isteri itu, selepas berkahwin lebih berpuluh-puluh tahun serta sentiasa memberikan sokongan dan banyak berkorban menjaga rumah tangga demi memastikan suami dapat berkhidmat dengan baik sehingga mendapat peluang kenaikan pangkat; tiba-tiba diceraikan dalam usia semakin meningkat senja.

            Akibat perceraian itu, pencen yang sepatutnya dinikmati bersama suami bagi menghabiskan sisa-sisa usia, sebaliknya satu sen pun tidak dapat dikecapi. Lebih membuatkan hati bekas isteri itu terhiris jika bekas suami mempunyai isteri baru yang dikahwini sebelum bersara. Lalu, sudah pastilah wang pencen itu dinikmati isteri baru itu. Ini kerana menurut peruntukan yang ditetapkan, isteri diceraikan sekali pun sehari sebelum tempoh persaraan oleh penjawat awam terbabit, sekali gus tidak layak atau boleh menerima pencen. Jika pesara itu berkahwin sehari sebelum pesara pula, isteri yang baru dikahwini boleh atau layak menerima pencen. Dalam hal ini, ramai yang pasti akan bersimpati dengan nasib bekas isteri berkenaan kerana ‘kesenangan’ waktu tua yang sepatutnya dikecapi tiba-tiba menjadi sebaliknya.


Kes 2:

Bob dan saya suka menghabiskan sebahagian besar masa kita bersama-sama. Tetapi dia lebih suka menonton filem daripada saya, jadi dia sering pergi ke filem sendiri semasa saya menggunakan masa untuk menulis atau untuk melakukan perkara yang saya sukai dan tidak semesti kita berkongsi bersama. Satu kejutan semasa persaraan telah berlaku, keinginan kami untuk bersosial kadangkala bercanggah. Saya suka bergaul bersama-sama dengan jiran-jiran dan rakan-rakan dan menghadiri acara komuniti lebih kerap daripada Bob. Kami telah bersetuju bahawa saya akan melakukan apa sahaja yang saya suka bersosial dan Bob akan menyertai saya apabila dia mempunyai kecenderungan. Rakan-rakan kami adalah sangat menyokong perjanjian kami - sangat gembira melihat Bob apabila dia memilih untuk menyertai kami, termasuk saya walaupun budaya pasangan yang lazim di sini. Walau bagaimanapun ,kami melihat beberapa pasangan berjuang untuk kepentingan, keperluan dan keutamaan mereka. Ben dan Brenda ialah pasangan yang saya lihat umumnya gembira. Ben suka membaca dan melayari Internet. Tetapi Brenda berasa geram terhadap Ben apabila Ben menghabiskan masanya pada computer dan buku. Rekreasi utama Brenda ialah membeli-belah, di mana Ben benci kerana dia dihendaki memandu ke pasaraya utama yang sekurang-kurangnya dalam jarak 30 minit. Perbezaan mereka ini tidak agak begitu jelas apabila mereka sibuk bekerja. Sekarang, dalam persaraan, mereka berjuang untuk mencari jalan untuk berkompromi dengan kehidupan setiap hari.

            Persaraan tidak bermakna kehidupan kita sudah berakhir, tetapi hanya merupakan sebagai ‘bab’ baru yang lain. Persaraan menandakan hanya pemberhentian kerja, dan kita perlu melihat ia sebagai biasa dan fasa dijangka hidup. Tahun-tahun persaraan boleh dan harus hanya sebagai produktif, aktif, dan menarik kerana semua tahun-tahun sebelumnya digabungkan. Keseronokan ini hanya mengambil masa yang berbeza bentuk. Terdapat contoh-contoh banyak tokoh masyarakat yang telah mengekalkan daya hidup mereka dan menyumbang, mencipta, dan mengambil bahagian dalam masyarakat dan hal ehwal dunia. Mencari model peranan dan belajar daripada kejayaan mereka dalam persaraan sebagai asas untuk anda sendiri produktiviti dan kesejahteraan.

6.0       Enam Peringkat Dalam Persaraan

Peristiwa hidup yang paling utama yang mengalami perubahan adalah seperti perkahwinan atau perceraian. Ia melibatkan proses pelarasan emosi yang berterusan. Perkahwinan, perceraian dan isu-isu lain yang berkaitan dengan keluarga telah menjadi tumpuan penyelidikan dan analisis oleh kedua-dua ahli terapi klinikal dan institusi agama. Malangnya, emosi dan psikologi yang berkaitan tentang persaraan masih belum diterokai sehingga baru-baru ini. Walau bagaimanapun, penyelidikan mengenai persaraan semakin diberi tumpuan oleh penyelidik.  Ia adalah jelas bahawa proses psikologi dalam proses persaraan mengikut pola yang sama dalam alam semula jadi. Terdapat enam peringkat dalam persaraan bagi para pesara untuk memahami perubahan yang berlaku dalam tempoh selepas persaraan dan seterusnya dapat menyediakan diri terhadap persaraan.

            Pesara perlu menghadapi peralihan yang terakhir dalam kehidupan mereka. Peralihan pertama datang apabila kita meninggalkan rumah untuk memulakan kehidupan sekolah di tadika, dan selepas sekolah rendah, menengah dan kolej. Satu lagi peralihan utama datang apabila kita menyertai dunia pekerjaan. Sekarang kita bekerja sepanjang minggu tetapi masih mempunyai hujung minggu untuk diri kita sendiri. Kemudian akhirnya datang persaraan, masa bekerja telah berlalu. Pesara mempunyai seluruh hidup mereka untuk diri mereka sendiri. Peralihan ke dalam persaraan boleh dipecahkan kepada enam fasa utama.

6.1       Pra-persaraan - Masa Perancangan

Pada tahun-tahun bekerja, persaraan boleh muncul sebagai syurga yang jauh. Pekerja tahu bahawa peringkat yang akan dating ini adalah kehidupan untuk mereka sendiri dan boleh melakukan segala apa yang mereka boleh. Tetapi kebanyakan orang sering memberi sedikit  masa untuk berfikir tentang apa yang mereka benar-benar akan melakukan sebaik sahaja mereka mencapai bersara.6.2       Hari persaraan

Setakat peringkat singkat dalam proses persaraan adalah pemberhentian sebenar pekerjaan sendiri. Ini sering ditandai dengan beberapa jenis makan malam, parti atau perayaan lain, dan telah menjadi suatu upacara penggenapan bagi ramai, terutama bagi orang-orang dengan kerjaya tinggi. Dalam beberapa hal, acara ini adalah setanding dengan majlis yang menandakan permulaan perkahwinan.

6.3       Fasa ‘Bulan Madu’

Sudah tentu, persara akan ‘berbulan madu’ mengikuti majlis dan upacara persaraan. Setelah sambutan persaraan, tempoh yang seterusnya, di mana pesara dapat melakukan semua perkara yang mereka mahu lakukan apabila mereka berhenti kerja, seperti melancong, menikmati hobi, lawatan saudara-mara dan sebagainya. Fasa ini tidak mempunyai tempoh masa yang ditetapkan dan akan berbeza bergantung kepada berapa banyak aktiviti bulan madu pesara yang telah dirancang.

6.4       Rasa tidak puas hati

Apabila emosi tinggi selepas hari persaraan telah reda dan sekarang pesara perlu menghadapi kehidupan persaraan yang sebenar. Selepas mengharapkan hari ini sekian lama, ramai pesara akan menghadapi rasa kekecewaan, apabila mereka perlu menghadapi isu-isu kehidupan sebenar selepas ‘bulan madu’ sudah berakhir. Persaraan tidak bermakna bercuti kekal, ia juga boleh membawa kerendahan, bosan, perasaan tidak berguna dan kekecewaan.

6.5       Orientasi - Membina Identiti Baru

Mujurlah, fasa kekecewaan persaraan itu tidak kekal selama-lamanya. Sama seperti pasangan berkahwin akhirnya belajar bagaimana untuk hidup bersama-sama, pesara mula membiasakan diri dengan landskap keadaan baru dan mengemudi kehidupan mereka dengan sewajarnya. Ini adalah peringkat yang paling sukar dalam proses persaraan bagi emosi dan akan mengambil masa dan usaha yang lama dan banyak untuk mencapainya. Mungkin aspek yang paling sukar dalam peringkat ini adalah untuk menguruskan soalan-soalan sendiri yang tidak dapat dielakkan yang perlu dijawab sekali lagi, seperti "Siapakah saya, sekarang?", "Apakah tujuan saya di ketika ini?" dan "Adakah saya masih berguna dalam beberapa kapasiti?" Jawapan yang baru dan memuaskan perlu dicari untuk soalan-soalan ini. Pesara perlu mengatasi perasaan kekecewaan dan seterusnya membina identity baru dalam peringkat ini.

6.6       Rutin - Melangkah Fasa Terakhir Kehidupan

Akhirnya, jadual harian yang baru diwujudkan, dan identiti baru telah sekurang-kurangnya sebahagiannya dicipta. Akhirnya, landskap baru menjadi wilayah biasa, dan pesara boleh menikmati fasa terakhir kehidupan mereka dengan rasa tujuan baru.
                                                                                                          

7.0       Kesimpulan

Perancangan hidup adalah kunci penting untuk pesara berjaya. Pekerja yang telah diberi masa dan pemikiran yang serius kepada apa yang mereka akan lakukan selepas mereka bersara secara amnya akan mengalami peralihan yang lancar daripada orang-orang yang tidak mempunyai. Impian dan matlamat yang tidak boleh dicapai dengan satu perjalanan atau projek boleh diterjemahkan ke dalam jangka panjang pekerjaan separuh masa atau kerja-kerja sukarela.

          Persaraan adalah satu fasa yang harus dilalui oleh setiap orang yang bekerja sama ada secara sukarela atau tidak. Walau bagaimanapun, di sini kami ingin memetik kata-kata daripada Allen Lagarbo mengenai persaraan “Christmas, weddings, funerals, graduations, retirements, and births are like speed bumps in life; we slow down, look around, think about our lives, and then once over the bump, we speed up to our usual pace.” Iaitu, sebagai satu peringkat yang perlu dilalui dalam perjalanan hidup kita. Menurut kata-kata ini kita akan terdorong untuk meneruskan kehidupan harian secara aktif, dan ini boleh menghilangkan pelbagai kegusaran termasuk kerisauan tentang umur yang semakin meningkat.  

            Di samping itu, walaupun ada sesetengah pesara yang bekerja semula, mereka harus menjaga kesihatan. Mereka juga harus sentiasa aktif sama ada dari segi fizikal dan mental. Justeru itu, ianya dapat mengekalkan kesihatan mereka. Oleh itu, persediaan sebelum persaraan dan selepas persaraan adalah penting.  Hal ini kerana ianya akan menentukan kejayaan mereka selepas bersara. Oleh itu, mereka hendaklah jadikan persaraan sebagai persaraan yang kreatif dengan melakukan sesuatu yang memberi kepuasan serta berfaedah kepada masyarakat dan negara. Melalui kursus-kursus yang dijalankan dapat memberi pendedahan kepada mereka untuk merancang hari persaraan mereka kelak

 


RUJUKAN:

 

______________. 2011. Umur persaraan wajib dilanjut kepada 60 tahun. Berita Harian Online.             http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Umurpersaraanwajibdilanjutkepada60tahun/  Article. [28 Mei 2013].

 

Beehr, T.A. & Adams, G. A. 2003. Introduction and overview of current research and thinking    on retirement. Dlm.  Adams, G. A. & Beehr, T. A.(pnyt).  Retirement: Reasons,    Processes, and Results, hlm. 1-5. New York: Springer Publishing Company, Inc.


Choudhury,  S  &  Leonesio,  M.V.  1997.  Life  Cycle  Aspects  Of  Poverty  Among  Older        Women.  Social  Security
            Bulletin. 60(2).17-36.

Chris Gan. 2013. Menabung sebagai persediaan bersara bahagian 1. Malaysian Investor.             http://www.min.com.my/bm/articles/financial-planning/menabung-sebagai-persediaan-       bersara-bahagian-1[25 Mei 2013].

FOMCA. 2011. Persediaan pekerja muda menghadapi persaraan.             http://www.fomca.org.my/kewangan/index.php/persaraan/514-persediaan-pekerja-muda-   menghadapi-persaraan [26 Mei 2013].

George, L.K., Fillenbaum, G.G.,  & Palmore, E.B. 1984. Consequences of retirement. Journal of Gerontology. 39: 109-116

Gustman A.L., & Steinmeier T.L. 2000. Retirement outcomes in the health and retirement study.             Social Security Bulletin  Vol. 63 No. 4: 57-71.

Fishkin, G.L. 2008. Avoiding the stress of retirement.
            http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Retirement_issues_to_co            nsiderwww.investopedia.com/articles/retirement/07/sixstages.asp‎ [1 Jun 2013].

Khairol Anuar Masuan. 2008. Persediaan hadapi persaraan. Utusan Malaysia,  19 Januari.             http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0119&pub=Utusan_Malaysia&s            ec=Rencana&pg=re_06.htm [23 Mei 2013].

Khairul Azhar Idris. 2012. Kesihatan mental warga tua.       http://www.ikim.gov.my/index.php/en/artikel/8374-kesihatan-mental-warga-tua [23 Mei 2013].

Maglin, N.B. & Radosh, A. 2003. Introduction. Dlm. Maglin, N.B. & Radosh, A.(pnyt) Women   Confronting Retirement: A Nontraditional Guide. New Jersey : Rutgers University Press.

Mohd. Asron Mustapha. 2012. Pekerja swasta bersara wajib 60 tahun. Berita Harian Online.             http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0614&sec=Dalam_Negeri&pg=  dn_01.htm [28 Mei 2013].

Morgan, L. A. & Kunkel S.R. 2007. Aging, Society, and the Life Course. 3rd. ed. New York:        Springer Publishing Company, LLC.

Nazruzila Razniza Mohd Nadzri. 2012. Jaminan kewangan pada usia emas. Dewan Masyarakat    Ogos. http://dwnmasyarakat.dbp.my/?p=2449 [28 Mei 2013].

Ng,S.T. & Tey, N.P. 2006. “Retirement and Percieved Health Status of the Urban Erdely”. Asia-
            Pacific Journal of Public Health, Vol. 18, Supplement.

Norlaila Abu Bakar, Nor Aini Hj. Idris & Doris Padmini Selavaratnam. 2009. Kesejahteraan         ekonomi warga emas di Malaysia : perbezaan gender. Prosiding Perkem iv, Persidangan      Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM IV)Jilid 1: hlm. 316-323.

Noor Fazrina Kamal. 2011. Bersediakah untuk bersara? Utusan Malaysia, 25 Januari:             http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0125&pub=Utusan_Malaysia&s            ec=Rencana&pg=re_08.htm [28 Mei 2013].

 

Shaharnah. 2009. Persediaan persaraan masih rendah.           http://fifapg9.blogspot.com/2009/04/persediaan-persaraan-masih-rendah.html [23 Mei             2013].

 

So-Hyun Joo & Vanda W. Pauwels. 2002. Factors affecting workers' retirement confidence: a      gender perspective. Association for Financial Counseling and Planning Education 13    (2):1-10.

 

Szinovacz, M. & De Viney, S. 2000. Marital Characteristics And Retirement Decisions.     Research On Aging 22: 470-489.

 

Uccello, C.E. & Rix, S.E. 1998. Factors Influencing Retirement: Their Implications for Raising     Retirement Age. Washington, DC: Public Policy Institute, AARP.


Williams, J.D. 2005. Defining retirement. Clinical Psychologist.            http://www.jackdwilliamsphd.com/aboutretirementcoaching/definingretirement.html [28   Mei 2013].

Zappala', S., Depolo, M., Fraccaroli, F., Guglielmi, D. & Sarchielli, G. 2008. Postponing job          retirement?: psychosocial influences on the preference for early or late retirement career.            Career Development International 13(2): 50 - 167.