Followers

Monday, February 09, 2009

Teknik Bercerita Dalam Perkembangan Emosi Kanak-Kanak Prasekolah

Oleh
Dr.Rohizani Yaakub,
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
Pengenalan

Ibu bapa dan guru lazimnya akan berasa sangat gembira dan bangga apabila anak-anak
mula menunjukkan minat terhadap buku. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa
minat terhadap buku pada peringkat awal perlulah sentiasa dipupuk supaya minat itu
terus berpanjangan sehingga menjadi kebiasaan. Hal ini kerana sikap terhadap membaca
dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya. Pada peringkat ini kanak-kanak
sangat menyukai aktiviti membaca cerita secara kuat. Maksudnya, mereka suka kalau ibu
bapa, guru-guru, atau sesiapa sahaja membacakan cerita dan mereka mendengar. Pada
masa yang sama, kanak-kanak sebenarnya menyimpan hasrat untuk dapat membaca
seperti yang dilakukan oleh pencerita tersebut. Perbuatan membaca iaitu pergerakan
kepala (mata) dari kiri ke kanan, sangat menarik perhatian kanak-kanak. Mereka seolaholah
tidak sabar untuk menguasai kemahiran ‘ajaib’ tersebut.
Umumnya semasa anak-anak masih kecil, ibu bapa akan duduk bersama anak-anak dan
membacakan buku-buku cerita kepada mereka. Keriangan jelas terbayang di wajah anakanak
yang mendengar cerita, tidak kira dari siapa. Namun, masa yang dihabiskan
bersama anak-anak untuk bercerita akan semakin kurang setiap hari anak semakin
membesar, sehinggalah anak-anak dibiarkan untuk membaca sendiri. Biasanya itulah hal
yang terjadi dalam mana-mana keluarga pun. Namun, dengan perkembangan ilmu, sudah
banyak ibu bapa yang terus-menerus memberikan masa dan perhatian terhadap
pembacaan anak-anak kerana diyakini bahawa peranan merekalah sebenarnya yang akan
mempengaruhi sikap anak-anak terhadap pembacaan apabila mereka besar. Menyedari
pentingnya peranan mereka, banyak ibu bapa yang mula memberikan lebih perhatian dan
belajar cara bercerita dengan lebih sistematik bagi membantu anak-anak memupuk sikap
positif terhadap membaca. Hal ini kerana disedari bahawa sikap positif terhadap
membaca dalam kalangan kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting dalam
menentukan aktiviti pembacaan mereka seterusnya.

Perkembangan Emosi Kanak-kanak

Jika diteliti model pendidikan prasekolah yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum, komponen perkembangan sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan
kemahiran emosi yang matang. Hal ini kerana diyakini bahawa perkembangan emosi
yang matang dapat menjadi asas yang kukuh ke arah pembentukan sahsiah individu yang
seimbang. Keseimbangan antara semua komponen pula penting sebagai persediaan awal
kepada kanak-kanak memasuki alam persekolahan formal.
Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003 : 5)
Terdapat pelbagai cara untuk memupuk keseimbangan emosi kanak-kanak di peringkat
prasekolah. Contohnya, aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah.
Bercerita juga merupakan salah satu aktiviti yang sangat sesuai dengan perkembangan
emosi kanak-kanak.
Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak
zaman Greek lagi. Tidak hairanlah jika Plato, Aristotle, Spinoza, Descartes, Hobbes, dan
Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada
penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Walau
bagaimanapun, penyelidikan tentang emosi menjadi sukar kerana wujudnya nilai
normatif yang tidak konsisten antara satu individu dengan individu yang lain. Menurut
Plato, terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya takulan, kehendak
(desire), dan komponen emotif. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah
kegembiraan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Bagi Aristotle juga, emosi
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara
keseluruhannya.

Bercerita

Telah lama disedari bahawa cerita dapat memberi sumbangan ke arah kejayaan akademik
dan kesejahteraan emosi kanak-kanak. Cerita-cerita rakyat misalnya, sesuai dijadikan
bahan bercerita. Sebagai alat untuk pembelajaran, kaedah bercerita dapat dijadikan alat
untuk menggalakkan pelajar meneroka keunikan diri mereka. Selain itu ia juga dapat
meningkatkan tahap kebolehan mereka berkomunikasi melalui pemikiran dan perasaan
serta meluahkannya dalam bentuk oral yang teratur. Dalam dunia sekarang yang serba
maju dan canggih, aktiviti bercerita dapat dijadikan alat untuk memupuk dan
menyuburkan sifat-sifat peka pelajar terhadap kelebihan menguasai bahasa dengan baik.
Selain itu, ia juga menyedarkan mereka bahawa adalah penting kita mempunyai
kemahiran mendengar yang baik bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan antara
individu.

Bercerita juga membolehkan kanak-kanak menyuarakan pendapat dan perasaan secara
lisan. Perkara ini berlaku apabila kanak-kanak diberi peluang untuk bercerita semula
setelah guru berbuat demikian. Guru boleh bertanya kepada kanak-kanak apakah yang
mereka fikir akan berlaku selepas sesuatu kejadian dalam cerita. Dengan cara ini, kanakkanak
dengan daya imaginasi mereka akan dilatih memberikan pendapat dan pandangan.
Guru pula perlu menerima cadangan kanak-kanak tersebut tanpa prejudis. Dari situ guru
boleh membantu kanak-kanak ‘mengembara’ ke dalam dunia imaginasi dengan
mendengar dan berkongsi cerita tersebut dengan rakan-rakan sekelas yang lain.
Bercerita boleh dijadikan alat untuk melatih kemahiran mendengar dan bertutur secara
yang menyeronokkan. Hal ini demikian kerana sewaktu bercerita, kanak-kanak atau guru
juga tidak terikat dengan nada dan intonasi perbualan yang biasa. Setiap patah perkataan
perlu diucapkan bersesuaian dengan cerita. Contohnya, sekiranya terdapat kisah harimau
dalam cerita itu, guru boleh memberi perhatian yang lebih sewaktu menyebut ‘harimau
meNGAUM’ bagi memberi kesungguhan bahawa harimau mengaum itu suatu perbuatan
yang dapat menunjukkan kegagahan. Guru tidak perlu untuk membunyikan ‘ngauman’
itu, cukup kalau memberi penekanan dalam sebutannya. Hal ini dapat mengelakkan jika
guru tidak dapat mengaum dengan suara yang kuat dan dalam. Suasana bercerita dan
mendengar cerita ini dapat mewujudkan keseronokan kepada kanak-kanak di samping
mereka dapat melatih kemahiran mendengar yang baik. Guru mungkin boleh memberi
arahan awal supaya kanak-kanak mendengar dengan baik, barulah guru akan mula
bercerita. Jika pelajar pula diberi peluang bercerita, sesi tersebut dapat menjadi sesi
melatih mereka bertutur dan menyebut perkataan dengan betul. Contohnya:

“Ada seekor itik cantik ingin memetik buah betik. Itik yang cantik tidak
dapat memetik buah betik. Pokok betik sangat tinggi. Itik cantik tidak
putus asa. Buah betik itu mesti dipetik. Itik cantik bercadang meminta
tolong”.

Bercerita juga dapat memperkenalkan kosa kata baru bersesuaian dengan isi. Sebolehbolehnya
guru perlu berusaha untuk memperkenalkan beberapa perkataan baru setiap kali
bercerita kepada kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan mudah belajar makna
kata apabila digunakan dalam konteks yang sesuai. Banyak perkataan yang mempunyai
lebih daripada satu makna. Dengan menggunakan dalam cerita, kanak-kanak dapat
menyesuaikan kegunaan kata dengan konteks yang sesuai. Walau bagaimanapun, guru
perlu elakkan memperkenalkan terlalu banyak perkataan dalam satu-satu masa kerana
ianya mungkin akan mengelirukan kanak-kanak. Sekiranya ada perkataan baru yang
telah diperkenalkan, guru bolehlah membuat sedikit persediaan dengan menuliskannya
pada kertas imbasan dan dilekatkan di papan ‘flannel’ atau dinding kelas supaya mudah
diingat oleh kanak-kanak. Daya imaginasi sewaktu bercerita dapat merangsang
penggunaan bahasa yang baik.

Kanak-kanak lebih cepat belajar perkara yang diminati dan bercerita sangat menarik
perhatian mereka. Setiap kanak-kanak mempunyai minat yang berbeza terhadap cerita.
Kanak-kanak lelaki misalnya lebih meminati cerita-cerita binatang. Kanak-kanak
perempuan pula mungkin lebih sukakan cerita ‘Cinderella’ atau ‘Red Riding Hood’
kerana ceritanya mengisahkan perihal kecantikan puteri. Walau bagaimanapun, guru
biasanya menghadapi sebuah kelas yang terdiri daripada kanak-kanak lelaki dan juga
perempuan. Oleh itu adalah sukar bagi guru untuk mengadakan sesi bercerita yang
berasingan kepada kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Apa yang boleh
dilakukan oleh guru ialah mengimbangkan cerita seumpama itu supaya mengandungi
aksi-aksi lasak. Oleh itu kedua-dua kanak-kanak dapat menikmatinya. Kanak-kanak
perempuan menggemari kecantikan puteri, dan kanak-kanak lelaki menggemari aksi-aksi
lasak tersebut. Tugas berat itu perlulah dibuat oleh guru sebelum mula bercerita supaya
penceritaan akan menjadi licin dan lancar.

Bercerita dapat menjadi cara yang sesuai untuk mengenali keunikan individu. Sewaktu
aktiviti bercerita dijalankan, guru dapat mengenal pasti ciri-ciri tertentu dalam setiap
pelajarnya. Ada kanak-kanak yang dapat duduk dan mendengar dengan baik, ada kanakkanak
yang hanya boleh duduk diam selama beberapa minit sahaja, ada kanak-kanak
yang suka mengganggu rakan sewaktu sesi berlangsung, ada kanak-kanak yang suka
mengambil bahagian dalam bercerita, dan sebagainya. Secara tidak langsung, guru dapat
mengenal perangai setiap pelajar di bawah penyeliaannya. Perkara ini penting bagi
mereka untuk mengawal kelas sewaktu pengajaran berlangsung.

Sewaktu sesi bercerita, guru dapat menunjukkan contoh kepada pelajar untuk dijadikan
panduan dan pedoman hidup. Guru juga dapat menerapkan nilai-nilai murni yang perlu
diamalkan seperti taat kepada ibu bapa, mendengar nasihat adik-beradik, berkongsi
kemudahan dalam kelas atau di rumah, dan pelbagai lagi bergantung kepada kreativiti
guru. Namun perlu diingat iaitu elakkan memberi penekanan yang terlalu berat terhadap
pemupukan nilai sehinggakan sesi bercerita bertukar menjadi sesi ceramah. Keadaan ini
tidak dapat meninggalkan impak yang positif terhadap pelajar. Sekiranya keadaan ini
berlaku, pelajar akan berasa bosan dan enggan memberi kerjasama pada masa-masa akan
datang. Misalnya terdapat watak tertentu dalam cerita yang boleh dijadikan panduan
kepada pelajar, guru bolehlah mengaitkannya dengan mengambil pelajar-pelajarnya
sebagai contoh. Misalnya, “Tengok, apa yang jadi kalau tidak mendengar nasihat ibu”
atau “Piko sakit gigi sebab tidak memberusnya sebelum tidur”. Guru boleh menyambung
“Siapa nak jadi seperti Piko?” atau “Siapa tak suka dengar cakap ibu?”. Seterusnya
mungkin dia boleh berkata “Cikgu tahu Amar suka dengar cakap ibu kan?” atau “Semua
pelajar cikgu ni suka dengar cakap ibu, kan?”. Secara tidak langsung kanak-kanak itu
akan terasa dihargai kerana dilibatkan dalam penceritaan. Perkara ini dapat menaikkan
imej kendiri mereka.

Bercerita Dalam Bilik Darjah

Bercerita merupakan aktiviti yang menarik dan boleh digunakan dalam mana-mana
pelajaran bagi menghidupkan sesuatu pengajaran. Bercerita dapat meningkatkan
kefahaman kanak-kanak terhadap pelajaran dan boleh merangsang kanak-kanak
melahirkan idea atau pendapat serta menjadikan pembelajaran sebagai suatu pengalaman
yang menyeronokkan. Bercerita juga dapat dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan.
Sebelum bercerita, guru perlu menyediakan diri selengkapnya. Misalnya memilih cerita
yang sesuai, menentukan fokus cerita, memikirkan soalan-soalan yang boleh
dikemukakan, perkataan atau frasa yang perlu difokuskan dan mencatat rangka cerita
sebagai panduan. Selain itu, guru perlu berlatih bercerita sebelum bercerita kepada
kanak-kanak untuk menambahkan keyakinan diri atau mencatat butir-butir penting atas
kad-kad kecil sebagai rujukan dan menentukan alat atau bahan yang akan digunakan
semasa bercerita.

Semasa bercerita pula, guru perlu memastikan keadaan kanak-kanak selesa, dapat
memberi tumpuan sepenuhnya terhadap cerita, tidak ada gangguan yang boleh
mengalihkan perhatian mereka dan melibatkan kanak-kanak dengan memberi peluang
menjawab soalan atau melakonkan semula. Suara guru perlu jelas, bahasa yang
digunakan sesuai dengan tahap kanak-kanak dan istilah yang diperkenalkan daripada
yang konkrit kepada abstrak. Gerak badan dan mimik muka yang sesuai boleh digunakan
untuk menarik perhatian kanak-kanak. Bahan-bahan yang sesuai perlu digunakan bagi
membantu penyampaian guru dan membantu kefahaman kanak-kanak terhadap jalan
cerita. Guru perlu peka terhadap reaksi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak. Sekiranya
sesuai, guru bolehlah memakai pakaian yang khas untuk menambahkan keseronokan
kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pakaian itu hanya sebagai tambahan kepada
guru, sekiranya tiada pun tidak mengapa. Aksi guru sebenarnya yang lebih mustahak.
Nada dan intonasi guru sangat penting. Sekiranya suara guru ‘rata’ dan tidak ‘bertukartukar’
mengikut ceritanya, sesi akan menjadi hambar.

Selepas bercerita, guru perlu menyediakan aktiviti susulan sama ada menjawab soalansoalan,
meminta kanak-kanak bercerita semula, atau simulasi/melakonkan bahagianbahagian
tertentu cerita bagi memastikan kanak-kanak memahami cerita. Selain itu,
nyanyian, melukis, dan kuiz boleh dijadikan sebagai pengukuhan.

Banyak perkara yang perlu difikirkan sewaktu mengatur sesuatu sesi bercerita bersama
pelajar. Antaranya ialah guru perlulah:

1. Permudahkan plot cerita yang ingin diperdengarkan

Gunakan perkataan sendiri untuk bercerita dengan mengekalkan konsep-konsep
kesesuaian pilihan perkataan. Seringkali guru tidak dapat membina cerita sendiri tetapi
akan memetik dari buku-buku cerita yang ada di pasaran. Kita perlu ingat, kadangkadang
buku cerita dihasilkan oleh penulis bukan yang tidak mempunyai latar belakang
pendidikan. Mereka adalah penulis yang menulis untuk memenuhi pasaran. Sukar
mendapatkan buku cerita yang benar-benar memenuhi kehendak pembelajaran kanakkanak
iaitu yang menghiburkan, dan dalam masa yang sama memberi pengajaran. Oleh
itu adalah penting kepada guru-guru untuk membaca cerita-cerita sebegini dan
mempermudahkan plotnya bagi menyesuaikan dengan kanak-kanak. Benar atau salah
cerita itu bukanlah perkara terpenting tetapi jika guru dapat bercerita dengan baik
sehingga kanak-kanak dapat menerima cerita tersebut, itu dikatakan sudah berjaya.

2. Bina peta atau carta alir cerita


Manusia memang mempunyai sifat lupa. Tidak terkecuali bagi guru. Oleh itu, guru
bolehlah membina peta cerita atau carta aliran untuk memudahkan cerita dan
mengelakkan lupa. Semua ini perlu dilakukan supaya guru tidak tersekat-sekat sewaktu
bercerita. Tambahan pula jika ada pelajarnya yang suka mencelah atau menimbulkan
masalah semasa sesi berlangsung. Selepas menangani masalah pelajar, guru terlupa di
mana dia telah berhenti. Perkara ini akan membuatkan pelajar berasa kecewa. Kalau
guru menyediakan peta cerita, perkara ini dapat dielakkan. Walaupun terganggu, guru
tetap dapat menyambung ceritanya dengan baik. Walau bagaimanapun, gangguan
seumpama itu dapat mengurangkan keseronokan kanak-kanak mendengar cerita, dan
seboleh-bolehnya dielakkan oleh guru.

3. Sediakan alat bantu yang sesuai

Sekiranya perlu, guru perlu menyediakan alat bantu untuk digunakan sewaktu sesi
bercerita. Tujuannya supaya kanak-kanak berasa seronok. Misalnya gambar-gambar
binatang, pemandangan, atau apa saja yang berkaitan dengan cerita boleh menjadikan
sesi bercerita lebih menarik minat. Warna-warni gambar menjadai pelengkap kepada
penceritaan yang menarik.

5. Bercerita dengan suara, gaya, dan intonasi yang sesuai.

Aspek ini adalah perkara paling penting dalam sesebuah sesi bercerita. Sekiranya suara
yang “monotonous” dengan gaya yang hambar dan intonasi yang mendatar, pelajar akan
jemu dan gagallah guru tersebut. Keadaan akan menjadi lebih serius jika guru berterusan
‘tiada gaya’ bercerita, lama-kelamaan pelajar menjadi bosan dan tidak berminat
mengikuti sesi bercerita yang dikendalikan oleh guru tersebut. Sesi bercerita juga boleh
bertukar menjadi sesi yang bising dan tidak terkawal.

6. Sediakan pakaian khas jika perlu

Sesuatu sesi bercerita akan menjadi lebih menarik sekiranya guru menyediakan pakaian
khas sewaktu bercerita. Selain membangkitkan “mood” kanak-kanak, ia juga dapat
menjadikan sesi lebih “real”. Tidak perlulah menyediakan pakaian yang mahal atau
terlalu detail sehingga menenggelamkan cerita. Cukuplah sekadar penghias untuk
membezakan antara waktu pengajaran biasa dengan sesi bercerita. Keadaan ini juga boleh
menjadikan kanak-kanak lebih bersemangat dan bersedia untuk mengambil bahagian
yang aktif dalam sesi tersebut.

Sekiranya guru bersedia sebelum mengadakan aktiviti bercerita, sesi tersebut akan
menjadi sangat bermakna dan kanak-kanak dapat belajar sesuatu darinya. Banyak
perkara yang boleh dilakukan bergantung kepada inisiatif dan kreativiti guru.
Memilih Cerita Untuk Kanak-kanak

Banyak perkara yang perlu diberi perhatian apabila memilih cerita untuk digunakan
dengan kanak-kanak prasekolah. Antaranya ialah plot cerita, iaitu struktur penceritaan.
Kita biasa mendengar kanak-kanak bertanya “Seronok tak cerita tu?”. Yang dimaksudkan
oleh kanak-kanak itu ialah adakah cerita itu bagus kerana plot diumpamakan seperti
benang yang menjahit dan mencantumkan peristiwa cerita serta menceritakan apakah
yang berlaku kepada watak-watak dalam cerita itu. Baik plot cerita, baiklah cerita itu.
Plot yang baik berkembang secara semulajadi daripada tindakan watak-watak, dan
bukannya terjadi secara disengajakan. Cerita yang mengandungi sub plot yang banyak
juga boleh mengelirukan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak peringkat prasekolah, memadai
cerita yang mempunyai satu plot utama sahaja.

Latar cerita juga penting kepada kanak-kanak. Latar masa boleh jadi pada masa
sekarang, yang sudah lepas, atau masa akan datang. Begitu juga dengan latar tempat.
Boleh jadi di tempat yang biasa dengan kanak-kanak atau fiksyen semata-mata. Walau
bagaimanapun, latar yang dipilih perlu bersesuaian dengan watak yang digunakan. Guru
boleh mempelbagaikan cerita yang digunakan, bukannya memilih jenis cerita yang sama
sahaja, bagi mengelakkan kebosanan.

Tema cerita yang dipilih untuk kanak-kanak juga penting. Ianya bergantung kepada
tujuan guru menggunakan buku cerita tersebut, iaitu apakah mesej yang ingin
disampaikan kepada kanak-kanak. Kadang kala terdapat buku-buku cerita yang
mengandungi makna yang berlapis, iaitu yang tersirat. Guru perlulah pandai mencungkil
segala tema ini supaya kanak-kanak akan mendapat impak yang optimum. Tema yang
hendak dipilih perlulah yang sesuai untuk dipupuk kepada kanak-kanak, seperti adil,
jujur, dan seumpamanya. Ini kerana tidak semua nilai yang hendak didedahkan kepada
kanak-kanak pada peringkat itu. Memadai kalau mereka dididik untuk bertolak ansur
dengan rakan-rakan, boleh berkongsi permainan, boleh menghormati rakan ketika rakan
bercakap, tidak merampas barangan rakan, dan seumpamanya. Melalui cerita, guru dapat
menyampaikan segala mesej ini dengan bersahaja dan meneguhkannya selepas cerita
selesai. Dengan cara ini, mesej akan lebih kekal dalam ingatan kanak-kanak. Buku-buku
yang mengandungi pengenalan konsep-konsep mudah seperti saiz, bentuk, dan warna
bolehlah diperkenalkan. Perasaan ingin tahu mereka terhadap sesuatu dapat
membangkitkan minat kanak-kanak tersebut terhadap aktiviti membaca. Oleh itu bukubuku
mengenai ‘mengapa sesuatu itu begitu’, dan ‘mengapa perkara ini begini’ sangat
menarik perhatian mereka. Contohnya fenomena cuaca, binatang, alam sekitar, dan
sebagainya. Selain itu kanak-kanak juga sangat sukakan cerita-cerita pengembaraan.
Contohnya pengembaraan ke zoo atau sarkis. Watak-watak yang ada adalah pelbagai
dan guru dapat mencipta bermacam-macam watak yang sesuai dengan minat kanakkanak
di bawah seliaannya. Yang pentingnya tema cerita dapat membangkitkan rasa
ingin tahu kanak-kanak kerana dari situlah mereka belajar mengenai diri mereka, rakanrakan,
dan dunia seluruhnya.

Watak juga memainkan peranan yang penting apabila memilih buku untuk kanak-kanak.
Watak-watak yang hidup dan ‘real’ seperti orang-orang yang dikenali sesuai dipilih.
Kadang-kadang ada buku yang menggunakan watak-watak binatang tetapi jika dilukiskan
dengan sesuai, juga berkesan. Maksudnya watak-watak itu perlulah mempunyai
kelebihan dan kelemahan tersendiri. Cara pengarang memperkenalkan watak juga
pelbagai. Ada yang memperkenalkan secara terus, ada yang diperkenalkan oleh watak
lain dalam cerita, ada yang diceritakan melalui dialog-dialog tertentu. Malah ada watak
yang tidak diperkenalkan tetapi dapat dikesan melalui aksi-aksi tertentu. Namun perlu
diingat bahawa, perwatakannya perlulah tekal, tetapi bukannya sentiasa baik atau jahat
semata-mata. Segala perlakuan dan percakapan watak perlulah sesuai dengan umur,
budaya, dan taraf pendidikan. Watak-watak juga tidak boleh terlalu banyak sehingga
boleh mengelirukan kanak-kanak. Biasanya buku yang baik hanya mengandungi empat
watak sahaja. Ini membolehkan kanak-kanak mengikuti cerita watak-watak tersebut
dengan mudah. Mungkin guru boleh membincangkan secara tidak formal tentang
masalah-masalah yang dihadapi oleh watak dalam cerita dan kaitkan dengan diri kanakkanak.
Dengar jika kanak-kanak mengemukakan pendapat mereka tentang watak-watak
yang telah dibaca.

Stail dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita juga sangat penting diberi perhatian
sewaktu memilih buku cerita kepada kanak-kanak. Cara pengarang memilih kata-kata
dan ayat untuk mengaitkan plot dapat memberi keseronokan sewaktu membacanya.
Gaya bahasa yang sesuai dengan latar dan watak yang dipilih membuatkan cerita menjadi
logik dan diminati oleh kanak-kanak. Kanak-kanak tidak sukakan cerita yang terlalu
deskriptif, tetapi cerita yang mengandungi rima-rima tertentu dapat menarik perhatian
mereka. Buku cerita yang mengandungi lagu-lagu tertentu juga memberikan
keseronokan kepada kanak-kanak. Oleh itu pilihlah buku cerita yang mengandungi ayatayat
mudah kerana ayat kompleks yang panjang membosankan pelajar kerana sukar
difahami. Pengulangan yang sesuai juga boleh digunakan. Contohnya:
Piko ingin bermain.
Piko tiada kawan.
Piko bertemu Cimi.
Piko ajak Cimi bermain dengannya. Cimi setuju.
Piko dan Cimi bermain bersama-sama.
Piko dan Cimi bermain dengan gembira.
Lulu nampak Piko dan Cimi sedang bermain.
Lulu ingin bermain bersama-sama mereka.
Piko dan Cimi mengajak Lulu bermain bersama mereka.
Lulu sangat gembira.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Lulu, Piko, dan Cimi bermain dengan gembira..
Moti ternampak Lulu, Piko, dan Cimi bermain bersama-sama.
Moti ingin bermain bersama-sama mereka.
Lulu, Piko, dan Cimi mengajak Moti bermain bersama-sama.
Moti sangat gembira.
Moti, Piko, Cimi, dan Lulu bermain bersama-sama.
Moti,Piko, Cimi, dan Lulu menjadi kawan baik.

Format buku cerita juga memainkan peranan penting dalam menarik minat kanak-kanak.
Faktor-faktor saiz, bentuk, reka bentuk halaman, ilustrasi, pemilihan huruf, dan kualiti
kertas boleh mempengaruhi minat mereka terhadap sesebuah buku. Buku yang
mengandungi banyak gambar yang berwarna-warni tentunya menarik dan kanak-kanak
suka. Selain membaca, mereka juga dapat menikmati gambar yang cantik. Tidak mustahil
jika kanak-kanak dapat mencipta cerita mereka sendiri berdasarkan gambar dalam buku
cerita tersebut. Tulisan yang menarik dan saiz yang sesuai boleh membuatkan mereka
tertarik untuk membacanya. Kanak-kanak yang masih dalam peringkat belajar membaca
akan lebih mudah membaca tulisan yang besar. Buku cerita yang menggunakan format
tulisan mengikut suku kata juga dapat membantu kanak-kanak belajar membaca. Selain
itu bentuk buku yang senang dipegang juga mempengaruhi minat kanak-kanak. Tidak
hairanlah jika kebanyakan buku kanak-kanak yang menggunakan kertas tebal dan
berkualiti lebih digemari berbanding buku biasa dengan kertas nipis.

Namun, sebelum membaca sesebuah buku kepada kanak-kanak, guru-guru atau sesiapa
sahaja perlu membacanya terlebih dahulu. Pastikan cerita/idea yang ingin disampaikan
melalui buku tersebut dapat menyentuh hati kanak-kanak. Untuk membantu memilih
buku yang sesuai dan menjadikan sesi membaca cerita atau bercerita itu efektif, guru
perlulah mempunyai panduan-panduan tertentu seperti pilihlah buku-buku yang dapat
menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut.
Misalnya dalam usia enam tahun, biasanya apakah perkara yang sering bermain di fikiran
kanak-kanak. Kemungkinan isi cerita yang berkaitan dengan permainan, binatang, dan
seumpamanya adalah menarik minat mereka. Buku cerita yang dipilih juga sebaikbaiknya
dapat menggalakkan penyertaan aktif kanak-kanak. Misalnya mengandungi lagu
atau bait-bait puisi yang boleh dinyanyikan bersama-sama. Walaupun tujuan utama
mendengar cerita adalah untuk berhibur, perlu diingat bahawa kanak-kanak juga perlu
belajar sesuatu dari cerita tersebut. Oleh itu buku cerita yang menggabungkan unsurunsur
kognitif dan afektif adalah perlu supaya mereka dapat menyerap nilai dan
pengajaran yang ingin diketengahkan melalui sesebuah cerita. Kalau boleh, cerita yang
dipilih perlu mengandungi unsur-unsur penyelesaian masalah. Tidak perlu menyelesaikan
masalah yang besar dan berat, memadai jika mereka perlu mencantum dan menyusun
gambar. Kerja itu sebenarnya memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah.

Kesimpulan

Minat kanak-kanak terhadap pembacaan perlu disemai sejak kecil dan sentiasa dipupuk
secara berterusan. Orang dewasa memainkan peranan yang sangat besar dalam
menentukan tabiat yang baik ini menjadi sebati dengan kanak-kanak. Kesediaan orang
dewasa menghabiskan masa yang berkualiti dengan kanak-kanak akan membantu mereka
mengenal potensi diri sendiri. Selain itu orang dewasa juga perlu membantu kanakkanak
memilih bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan minat mereka.
Sekiranya perkara ini berjaya dilakukan, biasanya kanak-kanak akan membesar dan
menjadi individu yang gemar membaca dan meneroka ilmu pengetahuan.

Rujukan:
Charlotte S.Huck & Doris Young Kuhn. 1968. Children’s Literature 2nd Ed. Holt,
Rinehart and Winston, Inc.
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2003. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
Sohaimi Abdul Aziz. 1998. Membentuk Kecerdasan Emosi Kanak-kanak Melalui
Kesusasteraan Kanak-kanak. Pulau Pinang: Penerbit USM.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.