Followers

Sunday, March 29, 2009

8.0 Penutup

Penilaian ke atas kanak-kanak daripada peringkat prasekolah adalah sangat penting kepada guru-guru prasekolah untuk mengesan pencapaian, perkembangan dan kemajuan kanak-kanak secara berterusan dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam menjalankan penilaian ke atas kanak-kanak, guru perlu menjalankan penilaian dengan mengambil kira beberapa perkara seperti pengetahuan kanak-kanak mengenai diri sendiri, keluarga dan rakan-rakan selain dari pengetahuan yang dikuasai dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka lalui di prasekolah. Kemahiran kanak-kanak dari segi pertuturan, penguasaan bacaan dan tulisan, kemahiran berfikir serta kemahiran psikomotor kasar dan psikomotor halus juga perlu diambilkira. Aspek-aspek lain ialah seperti kreativiti, sikap dan sahsiah kanak-kanak serta kebolehan berkomunikasi perlu diperhatikan oleh guru-guru prasekolah dengan teliti dan prihatin.

Oleh itu, dapatlah kita rumuskan bahawa penilaian di prasekolah adalah sama penting dengan penilaian yang dijalankan kepada murid-murid di sekolah rendah atau menengah walaupun kaedahnya nyata berbeza. Namun demikian, apa yang jelas tentang penilaian ialah untuk menilai perkembangan kanak-kanak dari segala aspek perkembangan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu demi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan sdan kepatuhan kepada Tuhan.


Rujukan

Azizi Ahmad ( 2007 ). HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).

Azizi Yahya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya & Fawziah Yahya ( 2005 ). Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. Bentong: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan ( 2009 ). Rekod Pentaksiran Murid Prasekolah.

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan ( 2009 ). Rekod Pengajaran Mengajar Prasekolah.

Kasnani Jantan, Ramlah Jantan, Akmal Hisyam Ar Shad & Siti Norsyafika Kamarudin

( 2006 ). Perkembangan Pendidikan Prasekolah untuk Kursus Persediaan, Sarjana Muda (PISMP), KPLI, dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia, KEMAS dan Perpaduan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2003 ). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2008 ). Siri Panduan Guru Prasekolah, Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Pembelajaran yang Menyeronokkan dan Bermakna Jilid 1. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Mariani Md Nor . Kepentingan Bermain dalam Pendidikan Prasekolah. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

Mariani Md Nor & Hamidah Sulaiman ( 2008 ). HBPS2203 Penilaian dan Kemajuan Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).

Mok Soon Sang ( 1993 ) : Pedagogi 4 Pengujian dan Penilaian Pemulihan dan Pengayaan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang ( 2008 ) : Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah ( 2005 ). Panduan Pendidikan Prasekolah. Bentong: PTS Publications & Distibutors Sdn. Bhd.

Putri Zabariah Megat A. Rahman ( 2007 ). HBPS1103 Pengenalan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).

Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad ( 2007 ). Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Shahizan Hasan & Ahmad Shahabudin Che Noh ( 2005 ). Panduan Merancang Aktiviti Prasekolah. Bentong: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Zulkifli Yaakob ( 2007 ).HBPS1203 Pentadbiran dan Pengelolaan Organisasi Progam Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Open University Malaysia (OUM).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.