Followers

Saturday, March 28, 2009

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Akta Pendidikan yang berkaitan dengan prasekolah

AKTA PENDIDIKAN 1996
(Akta 550)
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi
pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan
dengannya.
[31hb Disember 1997]


“pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun;

BAHAGIAN IV
SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan

15. Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri
daripada -
(a) pendidikan prasekolah;
(b) pendidikan rendah;
(c) pendidikan menengah;
(d) pendidikan lepas menengah; dan
(e) pendidikan tinggi,
tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat.


Bab 2 — Pendidikan Prasekolah
20. Larangan terhadap penubuhan, pengendaIian atau pengurusan tadika.
(1) Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini.

(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan.

21. Kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. Menteri boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika.

22. Kurikulum prasekolah.
Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri.

23. Bahasa pengantar di tadika
Walau apa pun subseksyen 17(1), bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika, tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib.

24. Kuasa untukmembuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah.
Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini.

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Akta pendidikan 1996 (Pindaan seksyen 22)

22(1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam sistem
Pendidikan Kebangsaan.

(2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid- murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing.

1 comment:

  1. Soalan

    Adakah wajib untuk menghantar kanak-kanak ke presekolah atau tadika? Jika ya, apakah umur wajib hantar kanak-kanak ke presekolah? dan jika ya, di bawah seksyen mana dan akta mana?

    Terima kasih

    Mastura Shah

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.